บัณฑิตวิทยาลัย ชลบุรี ภาคเสาร์ - อาทิตย์ ภาควันอาทิตย์ จำนวนภาคเรียน ภาควันเสาร์-อาทิตย์ จำนวนภาคเรียน
ภาควันอาทิตย์
จำนวนหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
ภาควันเสาร์-อาทิตย์
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
ภาควันอาทิตย์
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  คลิกอ่านรายละเอียด
   - การจัดการเชิงกลยุทธ์ 9 - 60 650,000 650,000
   - การตลาดเชิงกลยุทธ์ 9 - 60 650,000 650,000
   - การเงิน 9 - 60 650,000 650,000
   - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 9 - 60 650,000 650,000
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 6 39 190,000 216,000
   - กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่ 4 6 39 190,000 216,000
   - กลุ่มวิชาการตลาด 4 6 39 190,000 216,000
 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คลิกอ่านรายละเอียด
 
   - กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา - 5 - 42 220,000 -
   - กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  - - 7 42 - 254,000
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แผนการเรียน รายละเอียดหลักสูตร
   - กลุ่มวิชาการบริหารการสื่อสารการตลาดและองค์กร - - 5 39 197,000  
   - กลุ่มวิชาการบริหารสื่อสารสื่อดิจิทัล - - 5 39 197,000  
 

เข้าสู่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
 
ใบสมัคร
 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เลขที่ 79 ชั้น 6 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-146-123 โทรสาร 038-146-011 e-mail : grad_office@east.spu.ac.th