หลักสูตร หลักสูตรวันเสาร์ - อาทิตย์ หลักสูตรวันอาทิตย์
ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ  คลิกอ่านรายละเอียด
   - การจัดการเชิงกลยุทธ์ -
   - การตลาดเชิงกลยุทธ์ -
   - การเงิน -
   - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ -
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
-
650,000
ปริญญาโทบริหารธุรกิจคลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   - กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่
   - กลุ่มวิชาการตลาด
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
190,000
216,000
ปริญญาโทนิติศาสตร์ คลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา -
   - กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  -
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
220,000
254,000
ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ คลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มวิชาการบริหารการสื่อสารการตลาดและองค์กร -
   - กลุ่มวิชาการบริหารสื่อสารสื่อดิจิทัล -
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
197,000
197,000


เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ กระทู้ถาม-ตอบ