ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 2 การแข่งขัน GEO GAME 2020
 
ประกาศรางวัล GEO-GAME
 
 THAISIM : สสก
 
 
 
 
ข้อมูลส่วนตัว(Personal information)
ชื่อ(Name in Thai) * นามสกุล(Surname in Thai)*
ชื่อ(Name in Eng)* นามสกุล(Surname in Eng)*
เลขที่บัตรประชาชน(ID Number)*
ระดับการศึกษา(Education)
ต่ำกว่าปริญญาตรี(High School) ปริญญาตรี(Bachelor’s degree) ปริญญาโท(Master’s degree) ปริญญาเอก (Ph.D.)
สถานภาพ(Occupation) *
อาจารย์/นักวิชาการ(Academic)    นักเรียน/นักศึกษา(Student) เจ้าของกิจการ(Business Owner)   พนักงาน (Employee)
ชื่อสถาบัน / หน่วยงาน(Name of University) *
ถ้าเลือกอื่นๆ โปรดระบุ Ex. ม.หอการค้า
ที่อยู่สถานศึกษา / สถานที่ทำงาน
ชื่อสถานศึกษา/อาคาร/หมู่บ้าน
เลขที่ ซอย
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
มือถือ(phone number) โทรสาร
e-mail
ที่อยู่สำหรับติดต่อ(Address)
อาคาร/หมู่บ้าน
เลขที่ ซอย
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
มือถือ(phone number)* โทรสาร
e-mail*