ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 2 การแข่งขัน GEO GAME 2020
 
ประกาศรางวัล GEO-GAME
 

โครงการแข่งขันออนไลน์เกมกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ GEO
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563
เวลา 9.00 น. ถึง 21.00 น.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำธุรกิจในตลาดโลก โดยผ่านเกมสถานการณ์จำลอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ วางนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจ และสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจสั่งการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนอื่น ๆ
3. เพื่อฝึกให้ผู้เล่นรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานซึ่งกัน หรือการควบรวมกิจการของบริษัท
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 จะได้เงินรางวัล 2,000 บาท
ผู้ที่ได้คะแนนสูงอันดับที่ 2 จะได้เงินรางวัล 1,000 บาท
ผู้ที่ได้คะแนนสูงอันดับที่ 3 จะได้เงินรางวัล 500 บาท
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 10% ของทุกสถาบันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน (ไม่นับรวมผู้ที่ชาระเงินแล้วแต่ไม่เข้าแข่ง) จะได้เงินรางวัลคนละ 300 บาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1, 2 หรือ 3 ข้างต้นแล้ว เงินรางวัลนั้นจะให้กับผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาของสถาบันนั้นๆ
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรในระดับดีเยี่ยม ดีมาก ดี หรือเกียรติบัตรแสดงการเข้าร่วมแข่งขัน อนึ่ง เงินรางวัลอาจมีการเพิ่มมากขึ้นหรือให้กับผู้แข่งจานวนมากขึ้นหากผู้จัดมีงบประมาณเพิ่มขึ้น

กำหนดการและสถานที่จัดการแข่งขัน

- การแข่งขันจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 21.00 น.
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถทำการแข่งขันได้ในสถานที่ที่ตนเองสะดวก จะเป็นที่บ้าน หรือที่มหาวิทยาลัยก็ได้

ติดต่อสอบถาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
Email: informatic@chonburi.spu.ac.th
Phone: 038-146-123, ต่อ 3253,3260
Facebook : www.facebook.com/it.spuc