contact คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

Contact Us

Information

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

  • Address:

    79   หมู่ 1  ถนน บางนา-ตราด  ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

  • Email: informatic@east.spu.ac.th
  • Phone: 038-146-123, ต่อ 3278,3253
  • FAX: 038-146-011

Working Hours

มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


สมัครเรียน