ค่าเทอม ประมาณการค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
ประมาณการค่าใช้จ่ายนักศึกษาใหม่
(ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัคร)

คณะ/สาขาวิชา รอบ หลักสูตร
ชั้นปีที่ 1
ตลอดหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  School of Information Technology
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Business Computer
รอบอาทิตย์วันเดียว เทียบโอน 36,300 32,250 18,800 149,300
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology
รอบปกติ 4 ปี 35,500 37,650 - 291,000
รอบอาทิตย์วันเดียว เทียบโอน 38,700 32,450 20,600 175,700
  คณะนิติศาสตร์
  School of Law
สาขาวิชานิติศาสตร์
Laws
รอบปกติ 4 ปี 30,900 31,450 - 255,000
รอบวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 4 ปี 26,700 25,450 12,800 268,200
  คณะนิเทศศาสตร์
  School of Communication Arts
สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
Communication Design
รอบปกติ 4 ปี 32,900 30,450 13,400 262,950
  คณะบริหารธุรกิจ
  School of Business Administration
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
Modern Administration and Management
รอบปกติ 4 ปี 29,500 38,050 - 242,800
รอบอาทิตย์วันเดียว 4 ปี 33,700 29,650 12,800 256,000
รอบปกติ เทียบโอน 30,900 38,050 14,200 148,500
รอบอาทิตย์วันเดียว เทียบโอน 26,700 26,850 17,000 148,500
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
Aviation Business Management
รอบปกติ 4 ปี 29,500 33,850 - 242,800
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
รอบปกติ 4 ปี 29,500 38,050 - 242,800
รอบปกติ เทียบโอน 30,900 38,050 14,200 148,500
รอบอาทิตย์วันเดียว เทียบโอน 26,700 31,050 12,800 148,500
  คณะบัญชี
  School of Accountancy
สาขาวิชาการบัญชี
Accountancy
รอบปกติ 4 ปี 33,700 30,050 - 251,200
รอบปกติ เทียบโอน 30,900 29,650 12,800 134,300
รอบอาทิตย์วันเดียว เทียบโอน 26,700 21,250 12,800 146,200
  คณะศิลปศาสตร์
  School of Liberal Arts
สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
Chinese for Business Communication
รอบปกติ 4 ปี 36,500 34,250 - 297,100
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
English for Business Communication
รอบปกติ 4 ปี 23,900 34,250 - 242,800
รอบอาทิตย์วันเดียว เทียบโอน 26,700 25,450 17,000 164,400
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
Tourism and MICE Management
รอบปกติ 4 ปี 28,100 24,450 - 245,600
  คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  School of Logistics and Supply Chain
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
รอบปกติ 4 ปี 29,500 33,850 - 242,800
รอบอาทิตย์วันเดียว 4 ปี 29,500 29,650 17,000 256,000
รอบปกติ เทียบโอน 39,300 33,850 8,600 152,500
รอบอาทิตย์วันเดียว เทียบโอน 35,100 29,650 17,000 156,900

ดาวน์โหลดประมาณการค่าใช้จ่ายนักศึกษาใหม่