ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
 
Untitled Document
Untitled Document


 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
.
ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ

1. นักศึกษาได้เรียนรู้และรับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
2. ได้มีโอกาสเรียนรู้ลักษณะงานและเลือกงานในสายวิชาชีพของตนเองได้ถูกต้อง
3. ได้เสริมทักษะด้านการนำเสนอ การสื่อสารข้อมูล การมีมนุษยสัมพันธ์และเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. นักศึกษามีความรับผิดชอบและความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีความพร้อมรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
5. มีผลการเรียนดีขึ้น เพราะว่าเข้าใจวิชาที่เรียนเร็วขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้
6. ได้รับค่าตอบแทนจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
7. เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการทำงาน
8. มีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานก่อนสำเร็จการศึกษามากกว่านักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

ประโยชน์ที่อาจารย์และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีจะได้รับ

1. ทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2. มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตภายนอก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุรภาพสู่ตลาดแรงงาน
3. มหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนำมากำหนดหรือพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4. เป็นการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์และเพิ่มประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและสามารถนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาประยุกต์ให้เป็นปัญหาหรือประเด็นศึกษาในห้องเรียนได้
5. สามารถบูรณาการโดยการนำประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทำงานวิจัยได้

ประโยชน์ที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตได้รับ

1. ทำให้เกิดความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3. ลดการจ้างพนักงานประจำ เพราะว่ามีแรงงานนักศึกษาทำงานเสริมตลอดปี ซึ่งเป็นผู้มีความกระตือรือร้นและความรู้ในระดับหนึ่ง
4. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานประจำในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตมีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่สำคัญมากกว่า และสามารถถ่ายทอดทักษะ ประสบการณ์ให้นักศึกษาด้วย
5. เป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยคัดเลือกบัณฑิตเข้าเป็นพนักงานประจำในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องมีการทดลองปฏิบัติงานก่อน ส่งผลให้องค์กรผู้ใช้บัณฑิตมีต้นทุนในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่หรือพนักงานประจำลดลง
 
 
 
  ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา