CONTACT US         SITE MAP      Thai version   
หน่วยงานและคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม การส่งเสริมการฝึกของนักศึกษาฝึกเรียน รด.
ทุนการศึกษา บริการหอพักนักศึกษา
บริการประกันอุบัติเหตุ บริการยืมอุปกรณ์กีฬา
บริการห้องผู้ป่วย (ห้องพยาบาล) และปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการยืมหนังสือและยืมข้ามวิทยาเขต
บริการตรวจสุขภาพประจำปี บริการห้องสมุด
บริการให้คำปรึกษาและแนะแนว บริการศูนย์กีฬาในร่ม
บริการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร    
บริการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร xx กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  บริการข้อมูลบน Website ด้วยระบบต่างๆ   บริการระบบสารสนเทศต่างๆ สำหรับนักศึกษา
ระบบ Single Password บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS
ระบบ e-Student บริการระบบตู้ KIOSK
ระบบ e-Library บริการคอมพิวเตอร์ตามทางเดิน (Internet Station)
ระบบ e-Mail บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
ระบบ SPU-LTAS บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
    บริการศูนย์ทดสอบ ICDL
    บริการ SPUC Knowledge
  xx บริการด้านอื่นๆ
   
       
1.
บริการประกันอุบัติเหตุ
   
นักศึกษาจะได้รับความคุ้มครองเนื่องจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ในวงเงินประกัน 100,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และหากศูนย์เสียอวัยวะ หรือ
ทุพลภาพจะได้รับค่าทดแทนตามที่กำหนดไว้อีกด้วย ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานบริการ
และสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3110
   
       
2.
บริการห้องผู้ป่วย (ห้องพยาบาล) และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
   
นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หากเกิดการเจ็บป่วยโดยปัจจุบันทันด่วน และเป็นการเจ็บป่วย
ที่ไม่มีอันตรายร้ายแรง นักศึกษาสามารถขอรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ที่ห้องพยาบาล ตั้งแต่เวลา
08.30 - 16.30 น. ทุกวันอังคาร - เสาร์ ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานบริการ และสวัสดิการนักศึกษา
ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3110
   
       
3.
บริการตรวจสุขภาพประจำปี
   
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแก่นักศึกษาปีละ 1 ครั้ง
โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานบริการ และสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี
ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3110
   
       
4.
บริการให้คำปรึกษาและแนะแนว
   
มหาวิทยาลัยมีศูนย์ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง อาทิ ด้านการศึกษา จะช่วย
นักศึกษาในการเลือกสาขาเรียนได้ตรงตามความถนัด แนะวิธีเรียนในมหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำนักศึกษา
ในเรื่องการปรับตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถปรึกษาและพูดคุยกับอาจารย์ เพื่อขอ
คำแนะนำได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว ชั้น 1 อาคารยิมเนเซียม โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3504, 3507
   
       
5.
บริการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
   
สำหรับนักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหารจะต้องไปทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการขอผ่อนผันการรับราชการทหารต่อกระทรวงกลาโหมผ่านทบวงมหาวิทยาลัย
โดยนักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารไว้ก่อน ติดต่อขอทราบรายละเอียด
ได้ที่สำนักงานบริการ และสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์
โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3104 และ 3105
   
       
-
บริการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
   

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเรียกพล ให้นําสําเนาหลักฐานพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ ไปยื่นที่ต้นสังกัดเพื่อรวบรวมแล้วจัดส่งให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการขอผ่อนผันไปยังกระทรวงกลาโหมต่อไป ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่สำนักงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์
โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3104 และ 3105 ตามกำหนดของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 

solder
   
       
6.
การส่งเสริมการฝึกของนักศึกษาฝึกเรียน รด.
   

นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร หรือเคยได้รับการฝึกวิชาทหารมาจากโรงเรียน
เดิมแล้วสามารถที่จะสมัครโอนย้ายมาศึกษาในชั้นปีต่อไป ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่สำนักงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์
โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3104 และ 3105 ตามกำหนดของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 

solder
   
       
7.
บริการหอพักนักศึกษา
   

“ หอพักสตรีสมบูรณ์แบบ ” หอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ตั้งอยู่ในซอยสุขใจ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นอาคารขนาดใหญ่ความสูง 5 ชั้น
สะดวก สบาย ประหยัดเวลาในการเดินทาง เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

         ภายในห้องพักตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
อาทิ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะเขียนหนังสือ โทรศัพท์ ห้องน้ำในตัว
พนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และผู้ดูแลหอพักที่พร้อมเอาใจใส่และให้บริการดุจญาติมิตร หอพักสตรีสมบูรณ์แบบหลังนี้จะเป็นที่สร้างความมั่นใจในความสะดวกสบายและความอบอุ่นให้กับผู้ปกครอง
และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

        ผู้ปกครองและนักศึกษาที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
0-3875-8550 ,086-902-0078

   
       
8.
บริการยืมอุปกรณ์กีฬา
   
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเล่นกีฬาสามารถติดต่อขอยืมอุปกรณ์กีฬาได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษา
สอบถามได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารยิมเนเซียม โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3427 (งานกีฬา)
gym
   
       
9.
บริการยืมหนังสือและยืมข้ามวิทยาเขต
   

นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนได้ โดยการอ่านหนังสือที่มีอยู่ใน
ห้องสมุด และสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้ โดยใช้บัตรนักศึกษา เป็นหลักฐานในการยืม - คืน
หนังสือ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  โดย
สมาชิกภาพมีอายุ 1 ภาคเรียน
การยืมหนังสือข้ามวิทยาเขต นักศึกษาต้องแจ้งความจำนงค์ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน พร้อมยื่นบัตร
นักศึกษาเป็นหลักฐาน ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน สำนักหอสมุด
ชั้น 3 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ โทร. 038-146-123 ต่อ 2303-2304

lib2
     
10.
บริการห้องสมุด
    มหาวิทยาลัยเปิดบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาทุกคณะ ได้ใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล โดยห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัย เปิดให้บริการที่ ชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ และนอกจากนี้
ยังมีห้องสมุดสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์
ซึ่งให้บริการยืม-คืน หนังสือ-ซีดีรอม, บริการวารสาร-หนังสือพิมพ์, เรื่องสั้น, นิยาย, อ้างอิง, งานวิจัย
สามารถโทรสอบได้ที่ เบอร์ภายใน (ชั้น 3-4) 2301-5, (ชั้น 6) 2613

สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ >>>
การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด >>>
library
     
11.
บริการศูนย์กีฬาในร่ม
   

ศูนย์กีฬาในร่มตั้งอยู่ ณ ชั้น 2 อาคารยิมเนเซี่ยม เปิดให้บริการเวลา 08.30-19.30 น.
ประกอบด้วย สนามกีฬาที่ให้บริการ ดังนี้ สนามบาสเกตบอล , สนามวอลเลย์บอล ,สนามแบดมินตัน
สนามเซปักตะกร้อ และโต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน 2 โต๊ะ

                     ภายในศูนย์กีฬาในร่ม มีอัฒจันทร์ไว้รองรับการชมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ซึ่งสามารถบรรจุผู้ชมได้ประมาณ 700 คน และยังมีห้องพักนักกีฬา ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
ไว้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ

     
12.
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   

                     มหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษามีความพร้อมในด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ แล้ว มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้ทุกคณะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะความเชี่ยวชาญเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งเชิงวิทยาการและวิชาชีพโดยกิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้มุ่งสร้างให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีคุณลักษณะหรือเอกลักษณ์ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ “ ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม ”
                     โดยมหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาต่างสาขาวิชามี โอกาสได้ทำกิจกรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการประกอบอาชีพ
                     นอกจากนั้น กิจกรรมเสริมหลักสูตรยังช่วยให้นักศึกษาปรับตนเองให้เข้ากับโลกของการทำงานจริงเมื่อสำเร็จการศึกษา ลักษณะของกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การสัมมนา การอภิปราย การฝึกอบรม ทัศนศึกษา และอื่นๆ

           
13.
ระบบ Single Password
   

                    ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับการให้บริการแก่ นักศึกษา และเพื่อรองรับกับ ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เรื่อง แนวทางและข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพยากร และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรและ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยปรับเปลี่ยนนโยบายการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้แก่ ระบบ e-Student, e-Office, e-Mail, SPU-LTAS, LAN, Wireless LAN, เป็นต้น แบบระบบ Single โดย นักศึกษาสามารถใช้ Password เดียวกันในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
                    นักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะได้รับสลิปที่บรรจุ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย (Username และ Password ขอให้นักศึกษาเก็บเป็นความลับ อย่าให้ผู้อื่นทราบเป็นอันขาด)

นักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ใหม่ได้ที่ >>>

           
14. ระบบ e-Student      
                         บริการระบบ e-Student เป็นระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น Office Hour ของอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน ตารางเรียน ปฏิทินการศึกษา รวมทั้งประกาศ/คำสั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถลงทะเบียนเรียน Online ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางมาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย

เข้าใช้งานระบบ e-Student ได้ที่ >>>

           
15. ระบบ e-Library      
                          บริการระบบ e-Library เป็นระบบห้องสมุดแบบ Online ที่สมบูรณ์ โดยนักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย Internet และสามารถสืบค้นหนังสือจากฐานข้อมูลกว่า 50,000 เล่ม ผ่านระบบ e-Library ได้ตลอดเวลา

เข้าใช้งานระบบ e-Library ได้ที่ >>>

           
16. ระบบ Mail 365      
   

                     บริการรับ-ส่งเมล์สำหรับนักศึกษา ผ่านระบบ Office 365 โดยมีระบบป้องกันจดหมายขยะและป้องกันไวรัสที่แนบมากับจดหมาย รวมทั้งมีพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลจดหมายของผู้ใช้งาน สามารถมั่นใจได้ว่าจดหมายที่เก็บในเครื่อง Server จะไม่มีโอกาสสูญหาย
     สิทธิ์ประโยชน์ของผู้ใช้ รหัสนักศึกษา@east.spu.ac.th
          -  เสถียรภาพของ SPUC Mail ที่เพิ่มขึ้น
          -  Web-Base e-Mail ที่มีความเร็วสูงขึ้นในการใช้งาน
          -  สามารถรับ-ส่งเมล์ที่มีไฟล์เอกสารแนบได้ 25MB/ฉบับ
          -  พื้นที่เก็บขอ้มูลบนระบบ Cloud ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับบัญชีผู้ใช้ละ 25 GB.
          -  สนับสนุนการทำ SSL เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูล

เข้าใช้งานระบบ e-Mail ได้ที่ >>>

           
17. ระบบ SPUC-LTAS      
                         บริการระบบ SPUC-LTAS เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการทบทวนบทเรียนนอกเหนือจากชั่วโมงเรียน ในรายวิชาต่าง ๆ และนักศึกษาสามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องมาพบอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน การสั่งงานจากอาจารย์ การส่งการบ้าน และการทำแบบทดสอบ ได้จากที่บ้าน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีอินเทอร์เน็ตใช้งาน

เข้าใช้งานระบบ SPUC-LTAS ได้ที่ >>>

           
18. บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS      
   

                     ในกรณีที่นักศึกษาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเครือข่าย AIS  นักศึกษาจะได้รับ SMS เพื่อแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษา โดยนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเบื้องต้นจะให้บริการข่าวสารสำหรับนักศึกษา ดังนี้
          -  แจ้งการลงทะเบียนเรียน
          -  แจ้งห้องสอบ
          -  แจ้งผลการเรียน
          -  แจ้งข่าวสารทั่วไป

สมัครรับข่าวสารผ่านทาง SMS ได้ที่ >>>

           
19. บริการระบบตู้ KIOSK      
   

 

                    มหาวิทยาลัยให้บริการระบบตู้คีออส (KIOSK) สำหรับบริการระบบสารสนเทศแก่นักศึกษา ในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบและพิมพ์ผลการเรียน ใบแจ้งค่าเล่าเรียน ห้องเรียนและตารางสอบ โดยมีจุดให้บริการดังนี้
          - บริเวณชั้น 1 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
          - บริเวณชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

           
20. บริการคอมพิวเตอร์ตามทางเดิน (Internet Station)      
   

                     บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ตามทางเดินต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถ ใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  และสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านบริการ Search Engine ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการ Internet Station ดังนี้
          - บริเวณชั้น 1 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
          - บริเวณชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
          - บริเวณอาคารยิมนีเซียมชั้น 1

           
21. บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)      
   

                     มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการติดตั้ง Access Point จำนวน 80 จุด ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับ การใช้งาน Wireless LAN สำหรับนักศึกษาที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ใช้งาน ไม่ว่านักศึกษาจะอยู่ที่ใดภายในมหาวิทยาลัย ก็จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wireless LAN ได้ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการ Wireless LAN ดังนี้
          -  บริเวณอาคาร ดร.สุข – มาลินี พุคยาภรณ์
          -  บริเวณอาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
          -  บริเวณอาคารยิมเนเซียม
          -  บริเวณอาคาร ดร.สุข มาลินี พุคยาภรณ์
          -  บริเวณอาคารไทยบูรพา

                     บุคลากรและนักศึกษา สามารถขอลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย WSPUC ได้ที่สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ชั้น2 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>

           
22. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      
                         ในกรณีที่นักศึกษาเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับนักศึกษาทุกคนอย่างเพียงต่อในอัตราส่วน 1:1  เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้ เมื่อใช้งานถึงระยะเวลา 3 ปี ทางมหาวิทยาลัยจะทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ก้าวทันต่อวิวัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Work Station และเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC คุณภาพสูง เพื่อใช้สำหรับงานด้าน กราฟิกและแอนิเมชันโดยเฉพาะ
                     นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บริการ Free Lab แก่นักศึกษาในช่วงเวลาทำการของมหาวิทยาลัย เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยสามารถใช้บริการได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 และชั้น 4 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบเวลา การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ที่

                     ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2
                ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MAC และ Work Station ชั้น 3
                ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4


                     ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์  โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3159 โทรสาร 038-146-011
           
23. บริการศูนย์ทดสอบ ICDL      
   
                    มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวันออกที่เป็นศูนย์ทดสอบวัดความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เรียกกันว่า The International Computer Driving License หรือ ICDL ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานในระดับสากล รับรองโดยสถาบัน ECDL Foundation ในทุกประเทศรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มีมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ณ ศูนย์สอบ ICDL ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะได้รับประกาศนียบัตร ICDL และมั่นใจได้ว่าเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแท้จริงในระดับสากล

                     ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์  โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3159
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> 
           
24. บริการ SPUC Knowledge      
   
                  คลังความรู้ ของคณะและหน่วยงาน สำหรับแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> 

           
25. บริการด้านอื่นๆ      
                         

                    สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ยังให้บริการคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วยบริการที่เป็นกันเองจากบุคลากร
สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ >>>

       
Copyright © มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  79 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011 e-mail: spuc@east.spu.ac.th