CONTACT US         SITE MAP      Thai version   
หน่วยงานและคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม การส่งเสริมการฝึกของนักศึกษาฝึกเรียน รด.
การสมัครเข้าศึกษาต่อ และทุนการศึกษา บริการหอพักนักศึกษา
บริการประกันอุบัติเหตุ บริการยืมอุปกรณ์กีฬา
บริการห้องผู้ป่วย (ห้องพยาบาล) และปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการยืมหนังสือและยืมข้ามวิทยาเขต
บริการตรวจสุขภาพประจำปี บริการห้องสมุด
บริการให้คำปรึกษาและแนะแนว บริการศูนย์กีฬาในร่ม
บริการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร    
บริการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร xx กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  บริการข้อมูลบน Website ด้วยระบบต่างๆ   บริการระบบสารสนเทศต่างๆ สำหรับนักศึกษา
ระบบ Single Password บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS
ระบบ e-Student บริการระบบตู้ KIOSK
ระบบ e-Library บริการคอมพิวเตอร์ตามทางเดิน (Internet Station)
ระบบ e-Mail บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
ระบบ SPU-LTAS บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
    บริการศูนย์ทดสอบ ICDL
    บริการ SPUC Knowledge
  xx บริการด้านอื่นๆ
   
       
1.
บริการประกันอุบัติเหตุ
   
นักศึกษาจะได้รับความคุ้มครองเนื่องจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ในวงเงินประกัน 100,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และหากศูนย์เสียอวัยวะ หรือ
ทุพลภาพจะได้รับค่าทดแทนตามที่กำหนดไว้อีกด้วย ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานบริการ
และสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ โทร 0-3874-3690-9 ต่อ 3110
   
       
2.
บริการห้องผู้ป่วย (ห้องพยาบาล) และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
   
นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หากเกิดการเจ็บป่วยโดยปัจจุบันทันด่วน และเป็นการเจ็บป่วย
ที่ไม่มีอันตรายร้ายแรง นักศึกษาสามารถขอรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ที่ห้องพยาบาล ตั้งแต่เวลา
08.30 - 16.30 น. ทุกวันอังคาร - เสาร์ ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานบริการ และสวัสดิการนักศึกษา
ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ โทร 0-3874-3690-9 ต่อ 3110
   
       
3.
บริการตรวจสุขภาพประจำปี
   
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแก่นักศึกษาปีละ 1 ครั้ง
โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานบริการ และสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี
ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ โทร 0-3874-3690-9 ต่อ 3110
   
       
4.
บริการให้คำปรึกษาและแนะแนว
   
มหาวิทยาลัยมีศูนย์ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง อาทิ ด้านการศึกษา จะช่วย
นักศึกษาในการเลือกสาขาเรียนได้ตรงตามความถนัด แนะวิธีเรียนในมหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำนักศึกษา
ในเรื่องการปรับตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถปรึกษาและพูดคุยกับอาจารย์ เพื่อขอ
คำแนะนำได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว ชั้น 1 อาคารยิมเนเซียม โทร 0-3874-3690-9 ต่อ 3504, 3507
   
       
5.
บริการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
   
สำหรับนักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหารจะต้องไปทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการขอผ่อนผันการรับราชการทหารต่อกระทรวงกลาโหมผ่านทบวงมหาวิทยาลัย
โดยนักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารไว้ก่อน ติดต่อขอทราบรายละเอียด
ได้ที่สำนักงานบริการ และสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์
โทร 0-3874-3690-9 ต่อ 3104 และ 3105
   
       
-
บริการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
   

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเรียกพล ให้นําสําเนาหลักฐานพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ ไปยื่นที่ต้นสังกัดเพื่อรวบรวมแล้วจัดส่งให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการขอผ่อนผันไปยังกระทรวงกลาโหมต่อไป ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่สำนักงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์
โทร 0-3874-3690-9 ต่อ 3104 และ 3105 ตามกำหนดของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 

solder
   
       
6.
การส่งเสริมการฝึกของนักศึกษาฝึกเรียน รด.
   

นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร หรือเคยได้รับการฝึกวิชาทหารมาจากโรงเรียน
เดิมแล้วสามารถที่จะสมัครโอนย้ายมาศึกษาในชั้นปีต่อไป ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่สำนักงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์
โทร 0-3874-3690-9 ต่อ 3104 และ 3105 ตามกำหนดของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 

solder
   
       
7.
บริการหอพักนักศึกษา
   

“ หอพักสตรีสมบูรณ์แบบ ” หอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ตั้งอยู่ในซอยสุขใจ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นอาคารขนาดใหญ่ความสูง 5 ชั้น
สะดวก สบาย ประหยัดเวลาในการเดินทาง เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

         ภายในห้องพักตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
อาทิ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะเขียนหนังสือ โทรศัพท์ ห้องน้ำในตัว
พนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และผู้ดูแลหอพักที่พร้อมเอาใจใส่และให้บริการดุจญาติมิตร หอพักสตรีสมบูรณ์แบบหลังนี้จะเป็นที่สร้างความมั่นใจในความสะดวกสบายและความอบอุ่นให้กับผู้ปกครอง
และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

        ผู้ปกครองและนักศึกษาที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
0-3875-8550 ,086-902-0078

   
       
8.
บริการยืมอุปกรณ์กีฬา
   
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเล่นกีฬาสามารถติดต่อขอยืมอุปกรณ์กีฬาได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษา
สอบถามได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารยิมเนเซียม โทร 0-3874-3690-9 ต่อ 3427 (งานกีฬา)
gym
   
       
9.
บริการยืมหนังสือและยืมข้ามวิทยาเขต
   

นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนได้ โดยการอ่านหนังสือที่มีอยู่ใน
ห้องสมุด และสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้ โดยใช้บัตรนักศึกษา เป็นหลักฐานในการยืม - คืน
หนังสือ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  โดย
สมาชิกภาพมีอายุ 1 ภาคเรียน
การยืมหนังสือข้ามวิทยาเขต นักศึกษาต้องแจ้งความจำนงค์ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน พร้อมยื่นบัตร
นักศึกษาเป็นหลักฐาน ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน สำนักหอสมุด
ชั้น 3 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ โทร. 0-3874-3690 ต่อ 2303-2304

lib2
     
10.
บริการห้องสมุด
    มหาวิทยาลัยเปิดบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาทุกคณะ ได้ใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล โดยห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัย เปิดให้บริการที่ ชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ และนอกจากนี้
ยังมีห้องสมุดสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์
ซึ่งให้บริการยืม-คืน หนังสือ-ซีดีรอม, บริการวารสาร-หนังสือพิมพ์, เรื่องสั้น, นิยาย, อ้างอิง, งานวิจัย
สามารถโทรสอบได้ที่ เบอร์ภายใน (ชั้น 3-4) 2301-5, (ชั้น 6) 2613

สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ >>>
การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด >>>
library
     
11.
บริการศูนย์กีฬาในร่ม
   

ศูนย์กีฬาในร่มตั้งอยู่ ณ ชั้น 2 อาคารยิมเนเซี่ยม เปิดให้บริการเวลา 08.30-19.30 น.
ประกอบด้วย สนามกีฬาที่ให้บริการ ดังนี้ สนามบาสเกตบอล , สนามวอลเลย์บอล ,สนามแบดมินตัน
สนามเซปักตะกร้อ และโต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน 2 โต๊ะ

                     ภายในศูนย์กีฬาในร่ม มีอัฒจันทร์ไว้รองรับการชมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ซึ่งสามารถบรรจุผู้ชมได้ประมาณ 700 คน และยังมีห้องพักนักกีฬา ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
ไว้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ

     
12.
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   

                     มหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษามีความพร้อมในด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ แล้ว มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้ทุกคณะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะความเชี่ยวชาญเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งเชิงวิทยาการและวิชาชีพโดยกิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้มุ่งสร้างให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีคุณลักษณะหรือเอกลักษณ์ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ “ ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม ”
                     โดยมหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาต่างสาขาวิชามี โอกาสได้ทำกิจกรรมเชิงวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการประกอบอาชีพ
                     นอกจากนั้น กิจกรรมเสริมหลักสูตรยังช่วยให้นักศึกษาปรับตนเองให้เข้ากับโลกของการทำงานจริงเมื่อสำเร็จการศึกษา ลักษณะของกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การสัมมนา การอภิปราย การฝึกอบรม ทัศนศึกษา และอื่นๆ

           
13.
ระบบ Single Password
   

                    ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับการให้บริการแก่ นักศึกษา และเพื่อรองรับกับ ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เรื่อง แนวทางและข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพยากร และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรและ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยปรับเปลี่ยนนโยบายการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้แก่ ระบบ e-Student, e-Office, e-Mail, SPU-LTAS, LAN, Wireless LAN, เป็นต้น แบบระบบ Single โดย นักศึกษาสามารถใช้ Password เดียวกันในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
                    นักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะได้รับสลิปที่บรรจุ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย (Username และ Password ขอให้นักศึกษาเก็บเป็นความลับ อย่าให้ผู้อื่นทราบเป็นอันขาด)

นักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ใหม่ได้ที่ >>>

           
14. ระบบ e-Student      
                         บริการระบบ e-Student เป็นระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น Office Hour ของอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบผลการเรียน ตารางเรียน ปฏิทินการศึกษา รวมทั้งประกาศ/คำสั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถลงทะเบียนเรียน Online ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางมาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย

เข้าใช้งานระบบ e-Student ได้ที่ >>>

           
15. ระบบ e-Library      
                          บริการระบบ e-Library เป็นระบบห้องสมุดแบบ Online ที่สมบูรณ์ โดยนักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย Internet และสามารถสืบค้นหนังสือจากฐานข้อมูลกว่า 50,000 เล่ม ผ่านระบบ e-Library ได้ตลอดเวลา

เข้าใช้งานระบบ e-Library ได้ที่ >>>

           
16. ระบบ Mail 365      
   

                     บริการรับ-ส่งเมล์สำหรับนักศึกษา ผ่านระบบ Office 365 โดยมีระบบป้องกันจดหมายขยะและป้องกันไวรัสที่แนบมากับจดหมาย รวมทั้งมีพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลจดหมายของผู้ใช้งาน สามารถมั่นใจได้ว่าจดหมายที่เก็บในเครื่อง Server จะไม่มีโอกาสสูญหาย
     สิทธิ์ประโยชน์ของผู้ใช้ รหัสนักศึกษา@east.spu.ac.th
          -  เสถียรภาพของ SPUC Mail ที่เพิ่มขึ้น
          -  Web-Base e-Mail ที่มีความเร็วสูงขึ้นในการใช้งาน
          -  สามารถรับ-ส่งเมล์ที่มีไฟล์เอกสารแนบได้ 25MB/ฉบับ
          -  พื้นที่เก็บขอ้มูลบนระบบ Cloud ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับบัญชีผู้ใช้ละ 25 GB.
          -  สนับสนุนการทำ SSL เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูล

เข้าใช้งานระบบ e-Mail ได้ที่ >>>

           
17. ระบบ SPUC-LTAS      
                         บริการระบบ SPUC-LTAS เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการทบทวนบทเรียนนอกเหนือจากชั่วโมงเรียน ในรายวิชาต่าง ๆ และนักศึกษาสามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องมาพบอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน การสั่งงานจากอาจารย์ การส่งการบ้าน และการทำแบบทดสอบ ได้จากที่บ้าน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีอินเทอร์เน็ตใช้งาน

เข้าใช้งานระบบ SPUC-LTAS ได้ที่ >>>

           
18. บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS      
   

                     ในกรณีที่นักศึกษาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเครือข่าย AIS  นักศึกษาจะได้รับ SMS เพื่อแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษา โดยนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเบื้องต้นจะให้บริการข่าวสารสำหรับนักศึกษา ดังนี้
          -  แจ้งการลงทะเบียนเรียน
          -  แจ้งห้องสอบ
          -  แจ้งผลการเรียน
          -  แจ้งข่าวสารทั่วไป

สมัครรับข่าวสารผ่านทาง SMS ได้ที่ >>>

           
19. บริการระบบตู้ KIOSK      
   

 

                    มหาวิทยาลัยให้บริการระบบตู้คีออส (KIOSK) สำหรับบริการระบบสารสนเทศแก่นักศึกษา ในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบและพิมพ์ผลการเรียน ใบแจ้งค่าเล่าเรียน ห้องเรียนและตารางสอบ โดยมีจุดให้บริการดังนี้
          - บริเวณชั้น 1 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
          - บริเวณชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

           
20. บริการคอมพิวเตอร์ตามทางเดิน (Internet Station)      
   

                     บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ตามทางเดินต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถ ใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  และสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านบริการ Search Engine ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการ Internet Station ดังนี้
          - บริเวณชั้น 1 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
          - บริเวณชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
          - บริเวณอาคารยิมนีเซียมชั้น 1

           
21. บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)      
   

                     มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการติดตั้ง Access Point จำนวน 80 จุด ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับ การใช้งาน Wireless LAN สำหรับนักศึกษาที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ใช้งาน ไม่ว่านักศึกษาจะอยู่ที่ใดภายในมหาวิทยาลัย ก็จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wireless LAN ได้ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการ Wireless LAN ดังนี้
          -  บริเวณอาคาร ดร.สุข – มาลินี พุคยาภรณ์
          -  บริเวณอาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
          -  บริเวณอาคารยิมเนเซียม
          -  บริเวณอาคาร ดร.สุข มาลินี พุคยาภรณ์
          -  บริเวณอาคารไทยบูรพา

                     บุคลากรและนักศึกษา สามารถขอลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย WSPUC ได้ที่สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ชั้น2 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>

           
22. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      
                         ในกรณีที่นักศึกษาเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับนักศึกษาทุกคนอย่างเพียงต่อในอัตราส่วน 1:1  เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้ เมื่อใช้งานถึงระยะเวลา 3 ปี ทางมหาวิทยาลัยจะทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ก้าวทันต่อวิวัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Work Station และเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC คุณภาพสูง เพื่อใช้สำหรับงานด้าน กราฟิกและแอนิเมชันโดยเฉพาะ
                     นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บริการ Free Lab แก่นักศึกษาในช่วงเวลาทำการของมหาวิทยาลัย เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยสามารถใช้บริการได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 และชั้น 4 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบเวลา การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ที่

                     ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2
                ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MAC และ Work Station ชั้น 3
                ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4


                     ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์  โทร. 0-3874-3690 ต่อ 3159
           
23. บริการศูนย์ทดสอบ ICDL      
   
                    มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวันออกที่เป็นศูนย์ทดสอบวัดความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เรียกกันว่า The International Computer Driving License หรือ ICDL ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานในระดับสากล รับรองโดยสถาบัน ECDL Foundation ในทุกประเทศรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มีมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ณ ศูนย์สอบ ICDL ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะได้รับประกาศนียบัตร ICDL และมั่นใจได้ว่าเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแท้จริงในระดับสากล

                     ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 72 ปี ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์  โทร. 0-3874-3690 ต่อ 3159
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> 
           
24. บริการ SPUC Knowledge      
   
                  คลังความรู้ ของคณะและหน่วยงาน สำหรับแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> 

           
25. บริการด้านอื่นๆ      
                         

                    สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ยังให้บริการคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วยบริการที่เป็นกันเองจากบุคลากร
สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ >>>

       
Copyright © มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  79 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9, 0-3827-6591(อัตโนมัติ)  โทรสาร 0-3874-3700 e-mail: spuc@east.spu.ac.th