บัณฑิตวิทยาลัย ชลบุรี ภาคเสาร์ - อาทิตย์ ภาควันอาทิตย์ จำนวนภาคเรียน ภาควันเสาร์-อาทิตย์ จำนวนภาคเรียน
ภาควันอาทิตย์
จำนวนหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
ภาควันเสาร์-อาทิตย์
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
ภาควันอาทิตย์
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  คลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ - 9 - 60 650,000 -
   - กลุ่มวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์ - 9 - 60 650,000 -
   - กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด - 9 - 60 650,000 -
   - กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - 9 - 60 650,000 -
   - กลุ่มวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ - 9 - 60 650,000 -
   - กลุ่มวิชาการจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ - 9 - 60 650,000 -
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มวิชาการตลาด 4 6 39 190,000 216,000
   - กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่ 4 6 39 190,000 216,000
   - กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 6 39 190,000 216,000
 
หลักสูตนิติศาสตรมหาบัณฑิต คลิกอ่านรายละเอียด
220,000
 
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มวิชาการบริหารการสื่อสารการตลาดและองค์กร - - 5 39 197,000  
   - กลุ่มวิชาการบริหารสื่อดิจิทัล - - 5 39 197,000  
   - กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจด้านการสื่อสารและการบันเทิง
- - 5 39 197,000  
 
   


 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เลขที่ 79 ชั้น 6 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-146-123 โทรสาร 038-146-011 e-mail : grad_office@east.spu.ac.th