บัณฑิตวิทยาลัย ชลบุรี ภาคเสาร์ - อาทิตย์ จำนวนภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร(บาท)
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  คลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มวิชาการตลาด 9 60 720,000
   - กลุ่มวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 9 60 720,000
   - กลุ่มวิชาการเงิน 9 60 720,000
   - กลุ่มวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ 9 60 720,000
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คลิกอ่านรายละเอียด
   - กลุ่มวิชาการตลาด 4 39 190,000
   - กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่ 4 39 190,000
   - กลุ่มวิชาการจัดการวิศวกรรม 4 39 190,000
   - กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4 39 190,000
   - กลุ่มวิชาการบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 39 190,000
   - กลุ่มวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว 4 39 190,000
   - กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 39 190,000
คณะบัญชี [Faculty of Accounting]  
หลักสูตนิติศาสตรมหาบัณฑิต คลิกอ่านรายละเอียด
   - กฏหมายธุรกิจ 5 42 220,000
   - กฏหมายมหาชน 5 42 220,000
   - กฏหมายระหว่างประเทศ 5 42 220,000
   - กฏหมายอาญา 5 42 220,000
คณะศิลปศาสตร์ [Faculty of Liberal Arts]  
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คลิกอ่านรายละเอียด (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)
   - กลุ่มวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
Advertising & Marketing Communication
5 39 190,000
   - กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Public Relations & Corporate Communication
5 39 190,000
   - กลุ่มวิชาการสื่อสารสื่อดิจิทัล
Digital Media Communication
5 39 190,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ [Faculty of Information Technology]  
 
   
 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เลขที่ 79 ชั้น 6 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-146-123 โทรสาร 038-146-011 e-mail : graduate@east.spu.ac.th http://graduate.east.spu.ac.th