เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ชุด (พร้อมต้นฉบับ) [สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี]
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
4.รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง (ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป

 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 79 หมู่ 1 ถนนบางนา - ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0954678516 หรือ 038-146-123 โทรสาร. 038-146-100 e-mail: spuc@east.spu.ac.th