มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 79 หมู่ 1 ถนนบางนา - ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0954678516 หรือ 038-146-123 โทรสาร. 038-146-100 e-mail: spuc@east.spu.ac.th