รับสมัคร

รายละเอียดขั้นตอนในการสมัคร

1. กรอกข้อมูลลงในใบสมัครผ่านเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย เพื่อทำการสมัครเรียน
2. เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกยืนยันการสมัครจึงจะถือว่าการสมัครเรียน
สมบูรณ์
3. ลงทะเบียนชำระเงินโดยพิมพ์ (Print) ใบแจ้งชำระเงิน ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (งวดที่ 1) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินด้วยกระดาษ A4) และสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมบางส่วน หรือชำระเต็มจำนวนตามความต้องการ ส่วนนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้กองทุน กยศ. / กรอ. สามารถเลือกชำระได้เฉพาะ ข้อ 3.1 เท่านั้น
    3.1 ชำระขั้นต่ำเฉพาะค่าธรรมเนียมบางส่วน            1,800 บาท

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 500 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา 300 บาท
ค่าอุปกรณ์การศึกษา 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 1,800 บาท
    3.2 ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา            23,500 บาท
ค่าเทคโนโลยีประกอบการเรียน 13,000 บาท
ค่าคู่มือหลักสูตรการศึกษา 200 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุ 250 บาท
ค่าเงินประกันของเสียหาย 2,000 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา 6,250 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 500 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา 300 บาท
ค่าอุปกรณ์การศึกษา 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 23,500 บาท
    3.3 ชำระค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560                    
      (ตามยอดประมาณการค่าใช้จ่าย)

                        ตามประมาณการค่าใช้จ่าย  ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2560
           

4. นำใบแจ้งชำระเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามที่กำหนดทุกสาขาทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันนี้ - 13 สิงหาคม 2560

            ธนาคารที่รับชำระเงิน
                        ธนาคารกรุงไทย

5. เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว ธนาคารจะประทับตราธนาคาร เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
6. นักศึกษาเข้าตรวจสอบสถานะการสมัครและการชำระเงินค่าธรรมเนียม ได้ภายหลังการชำระเงินที่ธนาคาร
ประมาณ 1 สัปดาห์
7. นักศึกษาสามารถอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียน  หรือมารายงานตัวพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี
8. กรณีนักศึกษาเลือกชำระค่าธรรมเนียมบางส่วนให้นำเงินมาชำระเพิ่ม พร้อมทั้งรับตารางเรียนและใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน หลังการสมัครเรียนและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ สมบูรณ์แล้ว 1 สัปดาห์ จนถึง วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

9.  กำหนดการปฐมนิเทศ ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2560
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม  2560

10.  กำหนดการวันเปิดภาคเรียนการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2560
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม  2560

** หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โทรศัพท์ 0954678516 หรือ 038-146-123 ต่อ 3112-3114 Line ID : @spuchon