รับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองวิทยฐานะแล้ว
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถานศึกษาใดมาก่อน