รับสมัคร
ศูนย์รับสมัครภายในมหาวิทยาลัย
  - วันรับสมัครและลงทะเบียน
     ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 - วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
    (เว้นวันหยุดช่วงสงกรานต์ วันที่ 13-17 เมษายน 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2560)
   ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
  
   หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
โทรศัพท์ 0954678516 หรือ 038-146-123 ต่อ 3112-4 หรือ www.east.spu.ac.th  email: regis@east.spu.ac.th