รับสมัคร
หลักฐานการสมัคร
  1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์(ใบสมัครฟรี และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.east.spu.ac.th)
  2.รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3.สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ชุด
  4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
  5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด
  6.สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล จำนวน 2 ชุด

  7.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา จำนวน 1 ชุด
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 79 หมู่ 1 ถนนบางนา - ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0954678516 หรือ 038-146-123 โทรสาร 038-146-011 หรือ www.east.spu.ac.th  email: regis@east.spu.ac.th