โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
สื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate
.
หลักการและเหตุผล
        ปัจจุบันโปรแกรมที่นำมาสร้างสื่อนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียที่เรารู้จักนั้น มีมากมายหลายโปรแกรม เช่น Microsoft PowerPoint, Adobe Authorware, Adobe Flash เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้จะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้พอสมควรจึงจะสามารถสร้างสื่อนำเสนอแบบมัลติมีเดียออกมาได้
        โปรแกรม Adobe Captivate เป็น โปรแกรมสร้างสื่อนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในขณะนี้ เนื่องจากโปรแกรม Adobe Captivate สามารถสร้างสื่อการ เรียนการสอนหรือสื่อนำเสนอแบบมัลติมีเดียได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว และถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้าง Movie ในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยสื่อมัลติมีเดีย เช่น การนำเสนอผลงาน การจับหน้าจอภาพ (Screen capture movie) ประกอบเสียงบรรยาย การสร้างแบบทดสอบ การตัดต่อวิดีโอ และสามารถนำเข้าไฟล์จากแหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น ไฟล์รูปภาพ (Image) เช่น JPG, BMP, GIF ไฟล์เสียง (Sound) เช่น MP3, WAV เสียงบรรยายผ่านไมโครโฟน ไฟล์วิดีโอ (Video) เช่น AVI และสไลด์จากโปรแกรม Microsoft Power Point (.ppt) นอกจากนี้โปรแกรม Adobe Captivate ยังสามารถนำเสนอไฟล์ในรูปแบบต่างๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น Flash movie File (.swf) ลักษณะเช่นเดียวกับโปรแกรม Adobe Flash , HTML File (.html) สำหรับการนำไปใช้กับเว็บไซต์ และ EXE File (.exe) สำหรับการนำไปใช้แบบ Stand alone คือ การแสดงผลโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Captivate
        สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์เล็งเห็นประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลด้วยสื่อมัลติมีเดีย ที่สามารถนำเสนอเนื้อหาได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีทัศน์ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate
เพื่อให้ผู้ที่ สนใจสามารถสร้างรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้มีความทันสมัย และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
.
วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Adobe Captivate
       2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรม Adobe Captivate ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อสำหรับนำเสนอข้อมูลในรูปแบบมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate
       4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

.
กลุ่มเป้าหมาย
        บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์หน่วยงาน จำนวน 40 คน
.
วัน เวลา สถานที่
        วันพุทธที่ 3 และวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 402 ชั้น 4 อาคาร 72 ปี ดร. มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
.
การประเมินผลโครงการ

       1. การประเมินผลการจัดโครงการกิจกรรม
       2. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการกิจกรรม

.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Adobe Captivate
       2. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรม Adobe Captivate ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อสำหรับนำเสนอข้อมูลในรูปแบบมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate
       4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

.
*ข้อมูล  สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ โทร.0-3874-3690 ถึง 9 ต่อ 3159