Academic Conference
หน้าแรก
(Home)
หลักการและเหตุผล
(Rationales)
วัตถุประสงค์
(Objectives)
กำหนดการ 
(Schedule)
กำหนดการส่งผลงานวิชาการ 
(Submission Schedule)
รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ
(Paper Guideline)
การส่งบทความ
(Paper Submission)
การนำเสนอผลงาน 
(Presentation Formats)
- แบบบรรยาย (Oral Presentation)
- แบบโปสเตอร์ (Poster)
Templates บทความ
Templates โปสเตอร์
ติดต่อสอบถาม
(Contact)
อัตราค่าลงทะเบียน
(Registration Fees)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 1
( 2011 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 2
( 2012 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
( 2013 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
( 2014 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 5
( 2015 )
(Proceedings)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
หน้าแรก

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เรื่อง ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์เพื่ออัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0
(Research and  Creative Solutions  for  AEC  Identities for Thailand development 4.0)
2017 SPUC  National  and  International  Conference
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
ณ อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการประดิษฐ์คิดค้น ทั้งในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร การจัดการ ศึกษาศาสตร์ และอื่นๆ อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวตกรรมใหม่ๆ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการนำเสนอผลงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ขึ้น เพื่อใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ด้านวิชาการของ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ อีกทั้งการประชุมยังเป็นไปตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) การประชุมวิชาการระดับชาติ SPUC National Conference มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้มีการดำเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 สำหรับในปี พ.ศ. 2560 นี้ มหาวิทยาลัยได้เพิ่มการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันให้กว้างขึ้น โดยเป็นการประชุมในหัวข้อ “อัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0” (AEC Identities for Thailand development 4.0) ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การทำความรู้จักและเข้าใจอัตลักษณ์ของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในหลากหลายมิติ ซึ่งจะเป็นหนทางที่จะสร้างความร่วมมือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่นๆของประเทศสมาชิกต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์จาก อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ในระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อเป็นการเสนอผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีในสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร การจัดการ ศึกษาศาสตร์ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อเป็นการดำเนินการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี