Academic Conference
หน้าแรก
(Home)
หลักการและเหตุผล
(Rationales)
วัตถุประสงค์
(Objectives)
กำหนดการ 
(Schedule)
กำหนดการส่งผลงานวิชาการ 
(Submission Schedule)
รายละเอียดวิธีการเขียนบทความ
(Paper Guideline)
การส่งบทความ
(Paper Submission)
การนำเสนอผลงาน 
(Presentation Formats)
- แบบบรรยาย (Oral Presentation)
- แบบโปสเตอร์ (Poster)
Templates บทความ(TH)
Templates บทความ(EN)
Templates โปสเตอร์
ติดต่อสอบถาม
(Contact)
อัตราค่าลงทะเบียน
(Registration Fees)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 1
( 2011 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 2
( 2012 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
( 2013 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
( 2014 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 5
( 2015 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
( 2016 )
(Proceedings)
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการครั้งที่ 7
( 2017 )
(Proceedings)
หน้าแรก

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เรื่อง ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์เพื่ออัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0
(Research and  Creative Solutions  for  AEC  Identities for Thailand development 4.0)
2017 SPUC  National  and  International  Conference
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
ณ อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการประดิษฐ์คิดค้น ทั้งในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร การจัดการ ศึกษาศาสตร์ และอื่นๆ อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวตกรรมใหม่ๆ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการนำเสนอผลงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ขึ้น เพื่อใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ด้านวิชาการของ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ อีกทั้งการประชุมยังเป็นไปตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) การประชุมวิชาการระดับชาติ SPUC National Conference มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้มีการดำเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 สำหรับในปี พ.ศ. 2560 นี้ มหาวิทยาลัยได้เพิ่มการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันให้กว้างขึ้น โดยเป็นการประชุมในหัวข้อ “อัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0” (AEC Identities for Thailand development 4.0) ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การทำความรู้จักและเข้าใจอัตลักษณ์ของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในหลากหลายมิติ ซึ่งจะเป็นหนทางที่จะสร้างความร่วมมือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่นๆของประเทศสมาชิกต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์จาก อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ในระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อเป็นการเสนอผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีในสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร การจัดการ ศึกษาศาสตร์ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อเป็นการดำเนินการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 
Research and Creative Solutions for AEC Identities for Thailand development 4.0
2017 SPUC National and International Conference
Thursday 29th June 2017

Dr. Suk - Malinee Pukkayaporn Building,
Sripatum University Chonburi Campus


1. Rationale
Sripratum University Chonburi Campus recognizes the importance of its role in supporting researches whether they are to create knowledge and inventions. In the field of Technology Information, , Humanities, Management, Education and other fields. We also realize the importance of creating a forum to exchange ideas and academic experiences both internal and external of the institute which leads to research and develop in new innovations. Sripratum University Chonburi Campus determines this National and International Conference to serve as a forum to present and exchange ideas and innovations to publish the researching results to the public. Once again, the conference is also an indicator of the quality of education within the Institute of Higher Education (CHE). The SPUC National Conference. Sripratum University Chonburi Campus holds the conference continuously and annually since 2011. This year, the university enhances to an international conference in order to expand the scope and create a forum to exchange ideas and academic experience both internal and external. Under the topic    
" AEC Identities for Thailand development 4.0" in order to contribute new knowledge which will lead to getting to know and understand the identity of the member countries of the ASEAN Economic Community in various dimensions. This acts as a way to create partnerships, solidarity in the economic, social, political, and other for members in the future.
2. objectives
2.1 to provide a forum to exchange of knowledge and get feedbacks from experienced instructors, researchers, students, and inventors in higher education to contribute the development of the ASEAN Economic Community.
2.2 In order to present researches and creative works annually in Technology Information, Humanities, Management, and Education fields both lecturing and using posters to contribute the development of the ASEAN Economic Community.
2.3 In order to perform as an indicator of internal quality assurance in higher education institutions (CHE.).
3. Project Accountability
Sripratum University Chonburi Campus