ส่วนต่างๆ ของคำ (Part of Speech)
ชนิดของคำจะแบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ

1. คำนาม (Noun) เป็นคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ หรือสภาวะต่างๆ เพื่อใช้เป็นประธานหรือกรรมในประโยค
 • คน เช่น man , woman , boy , girl , etc...
 • สัตว์ เช่น dog , cat , bird , duck , etc...
 • สิ่งของ เช่น house , temple, school, table , book , etc...

 • สภาวะต่างๆ เช่น goodness, happiness, sadness, cheerfulness , etc...
2. สรรพนาม (Pronoun) เป็นคำที่ใช้แทนชื่อคำนามที่ผู้พูดเอ่ยถึงมาแล้วข้างต้นเพื่อมิให้เป็นการซ้ำซาก และเป็นคำแทนชื่อของผู้พูด และผู้สนทนาด้วย
เช่น ผม คุณ ท่านมัน เขา เธอ เป็นต้น ใช้เป็นประธานและกรรมในประโยค


He = เขา   I = ฉัน, ผม   They = พวกเขา
She = เธอ, หล่อน   You = คุณ, พวกคุณ    
It = มัน (สิ่งของ), สัตว์   We = พวกผม, พวกเรา  
         

3. คุณศัพท์/คุณนาม (Adjective) เป็นคำที่ใช้ขยายนาม และสรรพนาม ให้ได้ใจความที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น
  He has a blue car. : เขามีรถสน้ำเงินหนึ่งคัน
  The thin boy is coming. : เด็กผู้ชายผอมกำลังมา
4. กริยา (Verb) เป็นคำที่ใช้แสดงการกระทำของนาม หรือสรรพนาม เช่น
  That boy smiles. : เด็กผู้ชายคนนั้นยิ้ม
5. บุพบท (Preposition) เป็นคำที่ใช้เชื่อมคำนามกับคำนาม , คำนามกับสรรพนาม หรือคำนามกับกริยา ฯลฯ
  A cat is on the tree. : แมวตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้
  He will go with me. : เขาจะไปกับฉัน

6. กริยาวิเศษณ์ (Adverb) เป็นคำที่ใช้สำหรับขยายกริยาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น
  He walks very carefully. : เขาเดินอย่างระมัดระวัง
  They work slowly. : พวกเขาทำงานช้า

7. คำสันธาน (Conjunction) เป็นคำที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยค หรือ คำกับคำเข้าด้วยกัน เช่น
  He and I are friends. : เขากับฉันเป็นเพื่อนกัน
  He was eat , when I came here. : เขากินข้าวเสร็จแล้วเมื่อฉันมาถึง

8. คำอุทาน (Interjection) เป็นคำเปล่งเสียงออกมาลอยๆ เพื่อแสดงความรู้สึกต่างๆ เช่น ดีใจ เสียใจ ตกใจ

Oh! , Wow! , Yeah, etc...
  Oh my god! I forgot it. : ตายจริง! (พระเจ้าช่วย!) ฉันลืมมันไปเลย
  Op! I did it again. : อุ๊บ! ฉันทำมันอีกแล้ว
ตัวอย่าง รูปแบบประโยคและการแยกชนิดของคำ
  เขาเป็นเด็กดี เพราะ เขาไปโรงเรียนทุกวัน
  He is a good boy , because he goes to school everyday.

He = สรรพนาม   goes = กริยา   day = นาม
is = กริยา   to = บุพบท    
good = คุณศัพท์   school = นาม    
because = สันธาน   every = คุณศัพท์