please wait loading...
.:: Admin ::.
Untitled Document
 
 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2559 ISSN 1686-5715 อ่าน
1.  ปกใน
Author : SRIPATUM CHONBURI JOURNAL
Abstract
11
2.  บทบรรณาธิการ
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยวิช วิเชียรพันธ์
Abstract
12
3.  สารบัญ
Author : SRIPATUM UNIVERSITY-CHONBURI CAMPUS
Abstract
6
4.  การพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนของพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริก ยุ้นพันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Author : สกนธ์ ภู่งามดี
Abstract
5
5.  ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ
Author : ณักษ์ กุลิสร์
Abstract
12
6.  การพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์ต้นแบบและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษาในท้องถิ่น
Author : เรวัต สิงห์เรือง
Abstract
7
7.  การสำรวจศักยภาพของสมองในการบริหารจัดการ
Author : อารีย์ ขันติธรรมกุล
Abstract
10
8.  การปรับตัวของพรรคการเมืองหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
Author : ทวีศักดิ์ แสงเงิน
Abstract
12
9.  ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนในเขตเมืองพัทยา
Author : ชรินรัตน์ แสงสว่าง
Abstract
10
10.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมจิตสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์
Author : กฤษฎา เอมเจริญ
Abstract
8
11.  ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการพิจารณาให้คนต่างด้าวเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
Author : ณพิชญา ช่างเพียร
Abstract
4
12.  การรับรู้ภาพลักษณ์ของโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ของผู้ปกครอง
Author : ณัฐพงศ์ พันโภคา
Abstract
8
13.  การวิเคราะห์องค์ประกอบจิตประเมินของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
Author : อรพรรณ วรรัตน์ญานนท์
Abstract
7
14.  การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บแบบปฏิสัมพันธ์ในเวลาเดียวกันโดยใช้เทคโนโลยีสตรีมมิ่งมีเดีย ตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ ในการสร้างเสริมสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่
Author : ปรีดา สามงามยา
Abstract
8
15.  ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินบำรุงทางจากรถบรรทุก
Author : รตินธร บัณฑิตไทย
Abstract
7
16.  สภาพการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดหนองคาย
Author : สศิยา จำปาทอง
Abstract
4
17.  พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวสวนเสือศรีราชา
Author : ศิริภาวรรณ จันทมา
Abstract
8
18.  ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงพิมพ์ในเขตภาคตะวันออก
Author : ณัฐณพัศชา สิริธัญญ์ธารา
Abstract
7
19.  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง คำที่ประสมสระ ไอ ใอ เพื่อฝึกการอ่านสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Author : นันทิยา คำมี
Abstract
12
20.  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการ์ตูนเคลื่อนไหว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Author : สมพบ คำมี
Abstract
8
21.  ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจกับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการใช้บริการของบริษัทขนส่งยางมะตอย ในจังหวัดชลบุรี
Author : สุวรรณา อาเทศ
Abstract
4
22.  ปกหลัง
Author : SRIPATUM UNIVERSITY-CHONBURI CAMPUS
Abstract
14