please wait loading...
.:: Admin ::.
Untitled Document
 
 ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 วาระพิเศษ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ISSN 1686-5715 อ่าน
1.  ปกใน
Author : SRIPATUM CHONBURI JOURNAL
Abstract
7
2.  บทบรรณาธิการ
Author : บทบรรณาธิการ
Abstract
6
3.  สารบัญ
 
Abstract
7
4.  การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพงษ์ จันทร์งาม
Abstract
บทคัดย่อ การเช่าเป็นบริการจัดหาเงินทุน (financing) ซึ่งผู้เช่าใช้เป็นเครื่องมือในการจัดหาสินทรัพย์เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการผลิตและประกอบธุรกิจต่างๆ แทนการซื้อ การเช่าให้ประโยชน์แก่ผู้เช่าและผู้ให้เช่า กล่าวคือ ผู้ให้เช่าได้กาไรจากการจัดหาสินทรัพย์ให้เช่า ส่วนผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์ตามความต้องการโดยจ่ายผลตอบแทนตามระยะเวลาที่ตกลงกัน ผลตอบแทนที่ผู้ให้เช่าได้รับอาจอยู่ในรูปของค่าเช่ารับหรือดอกเบี้ยรับ ในทางบัญชีสัญญาเช่าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าดาเนินงาน ซึ่งจะมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่แตกต่างกัน คาสาคัญ: สัญญาเช่า, การบัญชี ABSTRACT Leasing is a kind of financing raising management engaged in different types of business deed by providing the assets availability for lease which benefits both lessor and lessee instead of buying. The lessor earns some benefits from rental income while the lessee utilizes the most out of the assets as agreed with timeline in the signed contract. The returns to the lessor may be in the form of rental income or received interest. In accountancy, there are two types of leasing contracts namely financing lease and operating lease
4
5.  การพัฒนาระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันขลุ่ยเพียงออ บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธุ์ จันทร์ดี
Abstract
บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันขลุ่ยเพียงออบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แอปพลิเคชันขลุ่ยเพียงออ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย t-test และ F-test พบว่าแอปพลิเคชันขลุ่ยเพียงออที่ผู้วิจัยพัฒนามีคุณภาพตามหลักการและกระบวนการการพัฒนาสื่อนวัตกรรม ซึ่งเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายกิจกรรม โดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือ ความพึงพอใจในการใช้ แอปพลิเคชันขลุ่ยเพียงออ ด้านการให้บริการในการใช้งานแอปพลิเคชัน ด้านรูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชัน และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถสรุปได้ว่าแอปพลิเคชันขลุ่ยเพียงออมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับการเรียนรู้และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย คาสาคัญ: ศิลปวัฒนธรรมไทย, ดนตรีไทย, แอปพลิเคชันขลุ่ยเพียงออ
7
6.  ปัญหาการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของทนายความขอแรง
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สอาด หอมมณี
Abstract
6
7.  การสื่อสารในครอบครัวเพื่อพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง
Abstract
4
8.  การผัดฟ้องและฝากขังของศาลแขวงตามกฎหมายใหม่
Author : ดร. พูนผล เตวิทย์*
Abstract
4
9.  การศึกษาพฤติกรรมหลังการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า
Author : ดร. วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
Abstract
2
10.  การปฏิบัติการสารสนเทศและการบริหารข้อมูลข่าวสาร เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางสงครามการสื่อสารในยุคดิจิทัล
Author : ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ
Abstract
2
11.  การพัฒนากลยุทธ์เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
Author : ดร. ปฏิภาณ ลพบุรี*
Abstract
5
12.  เกมการศึกษาที่ใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
Author : ดร. วชิราพรรณ แก้วประพันธ์*
Abstract
6
13.  การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
Author : ปาริชาติ คุณปลื้ม*
Abstract
11
14.  ประสิทธิภาพและความคาดหวังที่มีต่อประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองตาหรุ*
Author : ธนัญกรณ์ รักษาคา**
Abstract
4
15.  นโยบายภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการที่ดินพื้นที่ตาบลละมอ อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
Author : วิวัฒน์ ฤทธิมา*
Abstract
6
16.  การละเมิดลิขสิทธิ์: กรณีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
Author : โสภิศ กิจประชา*
Abstract
2
17.  การวางแผนอนุรักษ์พลังงานสาหรับระบบแสงสว่างไฟถนนสาธารณะ กรณีศึกษา เขตจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
Author : ประสงค์ศักดิ์ สองศรี*
Abstract
6
18.  TEACHER TRAINEES’ PERCEPTIONS OF DEVELOPMENT PROCESSES IN TEACHING PRACTICUM
Author : Nirachorn Boonchukusol*
Abstract
7
19.  การพาดหัวข่าวในสื่อออนไลน์
Author : สุทธิดา นาคเจริญ*
Abstract
2
20.  รูปแบบและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจร้านค้าเช่า ภายในห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดาริ
Author : วนาดา แสวงกิจ*
Abstract
2
21.  ศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพื่อการพัฒนาทักษะความสามารถทางการแสดงของนักศึกษา
Author : วรภพ เจริญมโนพร*
Abstract
2
22.  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) สาหรับยานยนต์ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตจังหวัดนครปฐม
Author : นภดล ลีลารุ่งโรจน์*
Abstract
6
23.  การศึกษาความพึงพอใจ ทัศนคติ และความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อม ภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Author : เอกรงค์ ปั้นพงษ์*
Abstract
4
24.  การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่องการติดตั้งระบบฉีดเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่ปรับแต่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์
Author : นันทชัย โลหะโรจน์วิเชียร*
Abstract
6
25.  รูปแบบการประชาสัมพันธ์สาหรับผลิตภัณฑ์อาหารตลาดบางหลวง*
Author : พสชนันท์ บุญช่วย**
Abstract
4
26.  ภาพลักษณ์บัตรเดบิตที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการ และความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)
Author : วิภาสิริ สถิรเจริญกุล*
Abstract
6
27.  การพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร จังหวัดชลบุรี
Author : พนารัตน์ อุปพงศ์*
Abstract
2
28.  การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับห้างสรรพสินค้าออนไลน์
Author : สุปราณี ทัพมงคล*
Abstract
4
29.  การทาเหมืองข้อมูลเพื่อทานายผลการศึกษา
Author : ศิริกาญจนา พิลาบุตร*
Abstract
7
30.  ปกหลัง
Author : SRIPATUM UNIVERSITY-CHONBURI CAMPUS
Abstract
12