please wait loading...
.:: Admin ::.
Untitled Document
 
 ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2559 ISSN 1686-5715 อ่าน
1.  บทบรรณาธิกา
Author : รดร. ธันยวิช วิเชียรพันธ์
Abstract
13
2.  สารบัญ
Author : ดร. ธันยวิช วิเชียรพันธ์
Abstract
4
3.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภารดี อนันต์นาวี
Abstract
12
4.  การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีจิตอาสาของเยาวชน ในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง*
Abstract
7
5.  ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประสบกับความสำเร็จ FACTORS THAT PROMOTE SUCCESSFUL ENTREPRENEURS
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร คำสวัสดิ์*
Abstract
7
6.  มุมมอง ความรู้ และความต้องการต่อการประกอบอาชีพวิศวกรในอนาคต ก่อนเปิดประชาคมอาเซียน ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Author : กำพล วรดิษฐ์*
Abstract
11
7.  แนวทางการพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
Author : บุญลดา คุณาเวชกิจ*
Abstract
9
8.  กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างพนักงานเป็นแบรนด์องค์กร กรณีศึกษาองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดปี 2556 ในประเทศไทย
Author : ปิ่นปินัทธ์ สัทธรรมนุวงศ์
Abstract
4
9.  การปฏิเสธบุคคลต่างด้าวที่มีพฤติการณ์ต้องห้ามเข้าประเทศ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522*
Author : พันตำรวจเอก ดร. คมสัน สุขมาก
Abstract
4
10.  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook ไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
Author : ประภาศรี พิทอนวอน
Abstract
5
11.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ รูปแบบการสอนมโนทัศน์ เพื่อพัฒนามโนทัศน์และความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ เรื่องภาคตัดกรวย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Author : คมสัน ตรีไพบูลย์
Abstract
5
12.  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูประถมศึกษาด้วยกระบวนการไตร่ตรองการสอน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Author : เยาวนาตร อินทร์สำเภา*
Abstract
5
13.  การศึกษาระดับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด
Author : ประมวล เหล่าโพธิ์
Abstract
4
14.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Author : อุรชา แก้วโสนด
Abstract
6
15.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า โครงการบ้านจัดสรร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
Author : ปาริชาติ สมฤาแสน
Abstract
2
16.  ปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริการทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวะ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในจังหวัดชลบุรี
Author : วลีรัตน์ ทองอินทร์
Abstract
4
17.  ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
Author : พิชามญชุ์ นนฤาชา
Abstract
4
18.  ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในเมืองพัทยา
Author : ปริญญา โตโฉม
Abstract
8
19.  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การอนุรักษ์เทือกเขาแก้ว โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
Author : กัญชลี เบ็ญโส๊ะ
Abstract
4
20.  การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Author : อาเส๊าะ สาแหม
Abstract
3
21.  ท้ายเล่ม
Author : www.east.spu.ac.th
Abstract
3