please wait loading...
.:: Admin ::.
Untitled Document
 
 ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 วาระพิเศษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ISSN 1686-5715 อ่าน
1.  SRIPATUM CHONBURI JOURNAL
Author : วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
Abstract
5
2.  บทบรรณาธิการ
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยวิช วิเชียรพันธ์
Abstract
2
3.  สารบัญ
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยวิช วิเชียรพันธ์
Abstract
5
4.  แฟน: สื่อกับการสร้างและธำรงรักษาอัตลักษณ์แฟนบอลผู้สูงอายุของสโมสรฟุตบอลชลบุรี
Author : สราลี พุ่มกุมาร
Abstract
แฟนบอลผู้สูงอายุทีมชลบุรีมีแรงจูงใจในการเข้ามาเชียร์ฟุตบอลคือ เป็นทีมบ้านเกิดที่ทำให้มี ความรู้สึกท้องถิ่นนิยม ผลงานของทีม บรรยากาศกองเชียร์ในสนามและความเป็นกันเองของแฟนบอลในทีม ชลบุรี ในขณะที่ลักษณะความเป็นแฟนของผู้สูงอายุนั้น ได้แก่ การอุทิศเพื่อทีม การมีอารมณ์ร่วมในเกมการ แข่งขัน การมีความรู้เรื่องทีมมาก และการใช้ทีมเป็นประเด็นในการสนทนา แฟนบอลผู้สูงอายุทีมชลบุรีเป็น แฟนบอลที่มีความกระตือรือร้น สามารถสร้างสื่อ พื้นที่ และใช้สื่อนั้นเป็นตัวกลางในการสื่อสารเพื่อเข้ามาช่วย สร้างและธำรงรักษาอัตลักษณ์แฟนบอลผู้สูงอายุไว้ได้ เช่น การใช้สื่อใหม่ สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อวัตถุ และสื่อ กิจกรรม โดยการใช้สื่อในพื้นที่ปกติของแฟนบอลผู้สูงอายุนั้นมีการสื่อสารเรื่องทีมชลบุรี ทำให้แฟนบอล ผู้สูงอายุได้สะสมความรู้เรื่องทีมเพิ่มมากขึ้น และทุกครั้งที่พูดคุยเรื่องทีมชลบุรีนั้น อัตลักษณ์จะถูกผลิตซ้ำจาก การบริโภคเรื่องของทีม ทำให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดและมีความผูกพันกับทีม ส่วนการใช้สื่อในพื้นที่พิเศษนั้นทำ ให้ได้รู้จักทีมอย่างเข้มข้น ได้ถอดอัตลักษณ์เดิมเพื่อมาเป็นแฟนบอลของทีมชลบุรีอย่างชัดเจน เช่น การใส่ชุด ของทีม ซึ่งเป็นการผลิตซ้ำตัวตนอย่างเข้มข้นที่ไม่สามารถกระทำได้ในพื้นที่ชีวิตประจำวัน คำสำคัญ: สื่อ, อัตลักษณ์, แฟนบอลผู้สูงอายุ สโมสรฟุตบอลชลบุรี
7
5.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำกิจกรรมบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56(1)
Author : รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. ประทีป ทับอัตตานนท์*
Abstract
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 กำหนดว่า “ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และในคดีนั้น ศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจำคุกมาก่อนหรือปรากฏว่าได้รับโทษจำคุกมา ก่อน... ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้ หรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ แล้ว ปล่อยตัวไปเพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนด...โดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความ ประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้” และความในวรรคสอง “เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทำความ ผิดนั้น ศาลอาจกำหนดข้อเดียวหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ (1) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็น ครั้งคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม แนะนำ ช่วยเหลือหรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความ ประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้กระทำกิจกรรมบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์ตามที่เจ้าพนักงาน และผู้กระทำผิดเห็นสมควร (2) ...” ประเด็นสำคัญในงานวิจัยนี้เน้นที่อนุมาตรา 1 ที่ระบุว่า “การกระทำกิจกรรม บริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์นั้นเป็นไปตามที่เจ้าพนักงานคุมประพฤติและผู้กระทำความผิดเห็นสมควร”
8
6.  การปฏิบัติต่อคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชน
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สอาด หอมมณี*
Abstract
ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นปัญหาต่อ ความมั่นคงของรัฐ กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน และมีผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากคนต่างด้าวส่วนใหญ่จะเข้ามาเพื่อทำงานในประเทศซึ่งเป็นการแย่งงาน ประชากรในพื้นที่นั้น ๆ นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่า สิทธิของคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายยังคงมีความคลุมเครือ เนื่องจากหากมิใช่บุคคลที่กฎหมายรองรับสถานภาพแล้ว บุคคลดังกล่าวอาจไม่ได้รับสิทธิบางประการที่กฎหมาย รองรับไว้ ทำให้มีการถูกละเมิดสิทธิ จึงควรมีการพัฒนาระบบกฎหมายและวิธีการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวเข้าเมือง โดยนำหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้กับบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน แม้ว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย บทความนี้แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวเข้าเมือง การปฏิบัติ ต่อคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ไปลงนาม และให้สัตยาบันไว้ คำสำคัญ: คนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
2
7.  การศึกษาผลการดำเนินการผลิตรายการ Blind Date ในด้านการรับรู้ของผู้ชมรายการและ การประเมินทัศนคติที่มีต่อคนตาบอดและการประเมินคุณภาพรายการด้านรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนำเสนอ
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชติรส ทิมพัฒนพงษ์*
Abstract
สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ได้นำเสนอรายการโทรทัศน์ “Blind Date” ซึ่งออกอากาศจำนวน 24 ตอน โดยออกอากาศในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2555 เพื่อการขับเคลื่อน “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการชมรายการ “Blind Date” ผู้ชมส่วนใหญ่คิดว่าการใช้ชีวิต ของคนตาบอดร่วมกับคนปกติในสังคมเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม หลังการชมรายการผู้ชมส่วนใหญ่กลับเห็นว่า การ ใช้ชีวิตของคนตาบอดไม่ใช่เรื่องยาก นอกจากนั้นแล้ว หลังการชมรายการผู้ชมมีความประทับใจในความสามารถ ของคนตาบอด และมองว่าจุดแข็งของรายการคือทำให้ผู้ชมเข้าใจมุมมองของคนตาบอดมากยิ่งขึ้น คำสำคัญ: รายการ “Blind Date”, คนตาบอด, ผู้ชม, สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
5
8.  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลของประเทศไทยภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่ง ทางทะเลอาเซียน-จีน
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย
Abstract
8
9.  ผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยใช้บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์เป็นสื่อ
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
Abstract
9
10.  การศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Author : ดร. ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง
Abstract
6
11.  ข้อสังเกตการบังคับใช้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
Author : ดร. บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์
Abstract
3
12.  การศึกษาสภาพปัญหา โอกาส กลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสารของผลิตภัณฑ์ OTOP
Author : ดร. ปริยา รินรัตนากร
Abstract
6
13.  ปฏิวัติการสื่อสารในการสร้างแบรนด์ให้โดดเด่น มีคุณค่า เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและสื่อสารองค์กร
Author : ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ
Abstract
5
14.  แนวทางในการกำกับดูแลกิจการในธุรกิจการบิน
Author : ดร. นพพร บัวอินทร์
Abstract
9
15.  งานสร้างสรรค์อินเทอร์แอคทีฟมีเดียในรูปแบบงานอินสตอลเลชั่นโดยแรงบันดาลใจ จากประสบการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษา ผลงานชุดพูดจาภาษาดอกไม้
Author : ดร. อติเทพ แจ้ดนาลาว
Abstract
3
16.  การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมแนวทางดำเนินการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
Author : ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
Abstract
2
17.  การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
Author : ปภาดา ประมาณพล
Abstract
3
18.  ควบคุมความเร็วรอบของสเต็ปปิ้งมอเตอร์โดยใช้โปรแกรมแล็บวิว
Author : กำจัด ใจตรง
Abstract
4
19.  การสอนดนตรีสำหรับเด็กออทิสติกตามแนวคิดของออร์ฟ
Author : รัชกฤช คงพินิจบวร
Abstract
2
20.  การสื่อสารการตลาดสำหรับสินค้าชุมชน
Author : ณัฐกานต์ บุญอยู่
Abstract
2
21.  ปัจจัยสำคัญที่เป็นหลักในการออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา
Author : พรพิพัฒน์ หงษ์ไทย
Abstract
11
22.  แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Author : ฐมจารี ปาลอภิไตร
Abstract
4
23.  การออกแบบตัวละครพื้นฐานสำหรับเด็ก
Author : ทิพย์สุคนธ์ เพชรโอภาส
Abstract
4
24.  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพระบบปรับอากาศรถยนต์: กรณี อิวาพอเรเตอร์อุดตัน
Author : จิรวัตน์ กรุณา
Abstract
6
25.  การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยนำตนเองบนเว็บแบบมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยียูทูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
Author : ชเนศ รัตนอุบล
Abstract
2
26.  การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่ใช้แอพพลิเคชัน สั่งสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ: กรณีศึกษา ร้านโซล จังหวัดชลบุรี
Author : ธีรศักดิ์ คำแก้ว
Abstract
4
27.  นักเรียน “เรียนรู้วิธีการเรียนรู้”, ครู “เรียนรู้วิธีการเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้”
Author : นุศรินทร์ นุเสน
Abstract
1
28.  ความขัดแย้งด้านที่ดินพื้นที่ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
Author : วิวัฒน์ ฤทธิมา
Abstract
6
29.  ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Web-based เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism
Author : มีชัย จันทร์โพธิ์
Abstract
3
30.  ความต้องการจำเป็นของการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร
Author : วิชัย ลิขิตพรรักษ์
Abstract
3
31.  ศาสตร์และศิลป์แห่งการผสมผสานเพื่อพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์
Author : พินทิพย์พา สังวาลย์
Abstract
5
32.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี: กรณีศึกษา ผู้ที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดชลบุรี ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
Author : กรณัฐ กุตตะนันท์
Abstract
8
33.  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาและการค้าชายแดนไทยกัมพูชา
Author : พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล
Abstract
2
34.  ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคตะวันออก
Author : ธีรุตย์ กนกธร
Abstract
1
35.  ขั้นตอนการนาส่งบทความวิชาการหรืองานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
Author : SRIPATUM UNIVERSITY-CHONBURI CAMPUS
Abstract
4
36.  ปกหลัง
Author : SRIPATUM UNIVERSITY-CHONBURI CAMPUS
Abstract
10