please wait loading...
.:: Admin ::.
Untitled Document
 
 ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2560 ISSN 1686-5715 อ่าน
1.  บทบรรณาธิการ
Author : บทบรรณาธิการ
Abstract
บทบรรณาธิการ
28
2.  สารบัญ
Author : สารบัญ
Abstract
สารบัญ
14
3.  การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใชชุดการอาน (reading cards) เสริมจากหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
Author : ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุทัยวรรณ ดานวิวัฒน
Abstract
6
4.  การพัฒนาระบบชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพออนไลน เพื่อการสื่อสาร
Author : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธันยวิช วิเชียรพันธ์
Abstract
3
5.  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
Author : ผูชวยศาสตราจารย รองเอก วรรณพฤกษ์
Abstract
4
6.  อํานาจฟองคดีอาญาขององคกรเอกชนในคดีสิ่งแวดลอม
Author : ผูชวยศาสตราจารย สุระทิน ชัยทองคํา
Abstract
2
7.  ความสัมพันธระหวางกฎหมายภายในของรัฐกับกฎหมายระหวางประเทศ
Author : ผูชวยศาสตราจารย อนันต เพียรวัฒนะกุลชัย
Abstract
5
8.  การพัฒนาเครื่องมือสงเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาของครูตามแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
Author : ดร. กิตติศักดิ์ แปนงาม
Abstract
5
9.  การบริหารจัดการเคเบิลทีวีทองถิ่นในภาคตะวันออก
Author : พงศสิน พรหมพิทักษ
Abstract
4
10.  การสื่อสารการตลาดออนไลนเพื่อการตลาดทองเที่ยว
Author : ีธีรุตย กนกธร
Abstract
8
11.  ภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการคาชายแดนไทย-ลาว
Author : พลกฤษณ ไพรสานฑวณิชกุล
Abstract
17
12.  การพัฒนามหาวิทยาลัยเสมือนจริงสามมิติ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
Author : อภิชัย ตระหงานศรี
Abstract
10
13.  A COMPREHENSIVE MODEL OF SUPPLY CHAIN INTEGRATION IN AGRICULTURAL INDUSTRY
Author : Saichon Pinmanee
Abstract
6
14.  การศึกษาความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรวิชาชีพในประเทศไทย
Author : สุภัทร บุญสง
Abstract
8
15.  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมความพรอมสูประชาคมอาเซียนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
Author : วนิดา สาระติ
Abstract
5
16.  ผลการใชรูปแบบการสอนสรางเสริมคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
Author : นิธิมา คงสวัสดิ์
Abstract
9
17.  รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองในโรงเรียนของไทย
Author : พรนิพา ปรีหะจินดา
Abstract
3
18.  THE STUDY OF FACTORS AFFECTING DECISION-MAKING OF CUSTOMERS ON CHOOSING ENTERTAINMENT VENUES IN MAHA SARAKHAM MUNICIPALITY, MAHASARAKHAM PROVINCE
Author : Sarawut Sangchan
Abstract
2
19.  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ความขัดแยงระหวางงานและครอบครัว และวัฒนธรรมองคกร ดานงานและครอบครัว ของพนักงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
Author : ธนิษฐา รัตนะ
Abstract
11
20.  ผลกระทบของการประยุกตใชขอมูลการบัญชีบริหารที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs
Author : หยาดพิรุฬห สิงหาด
Abstract
7
21.  การพัฒนาโปรแกรมพิมพสัมผัสภาษาอังกฤษดวยเสียง โดยใชการถายโยงทักษะเดิมไปสูทักษะใหม สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
Author : สินี เหิรอดิศัย
Abstract
5
22.  ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อเสื้อผาสุภาพบุรุษผานรานคาออนไลนในจังหวัดชลบุรี
Author : ประวีณา สุขเกษม
Abstract
8
23.  การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารการละครเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนดานความฉลาดทางอารมณ์
Author : วรภพ เจริญมโนพร
Abstract
9
24.  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกงานของคนทํางานในเจเนอเรชันวายในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Author : วัชระ หัตถโยธิน
Abstract
10
25.  ปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรในองคกรของบริษัทญี่ปุนผลิตเม็ดพลาสติก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะ จังหวัดชลบุรี
Author : บุศญา บุญอนันต์
Abstract
20