please wait loading...
.:: Admin ::.
Untitled Document
 
 ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม - มีนาคม 2559 ISSN 1686-5715 อ่าน
1.  บทบรรณาธิการ
Author : ดร. ธันยวิช วิเชียรพันธ์
Abstract
4
2.  พันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
Author : พันตตำรวจเอก ดร. คมสัน สุขมาก
Abstract
3
3.  รูปแบบการตลาดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม: ชุมชนบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
Author : มนรัตน์ ใจเอื้อ
Abstract
7
4.  ผลกระทบด้านโครงสร้างเงินทุนที่มีผลต่อการจัดการกำไรและส่งผลไปยังราคาตามบัญชีของหลักทรัพย์: กรณีศึกษากิจการในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Author : อุราภรณ์ รักมิตร
Abstract
4
5.  การใช้โปรแกรมแบบฝึกเสริมทักษะฟังเพื่อความเข้าใจสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
Author : วิภาพร บุตรสีทัด
Abstract
3
6.  พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะ ของธนาคารออมสิน เขตชลบุรี 1
Author : วรพล ดีขาว
Abstract
6
7.  การจัดเส้นทางสำหรับการให้บริการรับ-ส่งของรถยก: กรณีศึกษา หจก. สินชัย ออโต้
Author : ขนิษฐา รัตนพงษ์พร
Abstract
5
8.  การพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนหนองโนวิทยา อำเภอหนองกุงศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
Author : ดารา ดาวดึงส์
Abstract
4
9.  การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Author : วัชรียา เหล็มหมาด
Abstract
4
10.  การมีวินัยในตนเองที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
Author : ประดิษฐ์ ป้องเขตร
Abstract
5
11.  การใช้สื่อสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Author : พิมพ์ประภา พาลพ่าย
Abstract
3
12.  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีความจริงเสมือน เรื่องประเทศสิงคโปร์ ผ่านไอแพด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Author : กัณฑรี วรอาจ
Abstract
3
13.  มาตรการทางกฎหมายในการใช้กำลังควบคุมฝูงชน
Author : ดิเรก เอื้อสมานไมตรี
Abstract
1
14.  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกรรมการวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
Author : พระสุชีพ เทศน์ดี
Abstract
2
15.  ปัญหาและอุปสรรคในการประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522
Author : พระสุชาติ เทศน์ดี
Abstract
3
16.  ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสาธารณภัย ศึกษาเฉพาะกรณีอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Author : ศุภชัย นิ่มสะอาด
Abstract
1