please wait loading...
.:: Admin ::.
Untitled Document
 
 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม-เดือนมีนาคม 2560 ISSN 1686-5715 อ่าน
1.  บทบรรณาธิการ
Author : บทบรรณาธิการ
Abstract
2
2.  สารบัญ
Author : - สารบัญ
Abstract
1
3.  การคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร คำสวัสดิ์
Abstract
1
4.  การพัฒนาการเขียนเรื่องจากภาพสำหรับนักเรียนออทิสติกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้รูปแบบการสอนของเพ็คส์
Author : ดร. ดรุณวรรรณ แก้วหนูนวล
Abstract
0
5.  THE META-ANALYSIS OF SELF-IMPROVEMENT OUTCOMES STUDIES
Author : Porntiwa Saengkhiew
Abstract
0
6.  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
Author : ศุภพิพัฒ วรรณศิริ
Abstract
2
7.  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันแบบผสมผสานที่เสริมสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของนิสิตครู
Author : ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
Abstract
1
8.  ภาพอนาคตการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
Author : สุนันทา อินทร์อาษา
Abstract
0
9.  ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Author : ประชาธิปัตย์ พงษ์ภิญโญ
Abstract
0
10.  การสร้างตราสินค้าเมืองพัทยาเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการท่องเที่ยว
Author : อรรธิกา พังงา
Abstract
2
11.  ผลการปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ต่อความงอกงามส่วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์
Author : อัจฉรา ปัญญามานะ
Abstract
0
12.  การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเรื่องการใช้โปรแกรมสแคช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Author : สุดารัตน์ ลิ้มเศรษฐานุวัต
Abstract
0
13.  การพัฒนาหนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษภาพความจริงเสมือนเรื่อง สัตว์ ผ่านแท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Author : สหพร ขวัญวิชา
Abstract
1
14.  การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Author : วรนุช แสงจันทร์
Abstract
0
15.  การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง ภาษามือไทย สำหรับนักศึกษาผู้พิการหูหนวก
Author : นิภาธร สาระพันธ์
Abstract
0
16.  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
Author : วัฒนพงษ์ คชปักษี
Abstract
0
17.  ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
Author : พวงชมพู เปรมประเสริฐ
Abstract
0
18.  มาตรการทางกฎหมายในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
Author : สมลักษณ์ พรหมอินทร์
Abstract
0
19.  ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
Author : ศิรินทิพย์ รักษาพราหมณ์
Abstract
0
20.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
Author : ณัฐกานต์ มณีรัตน์
Abstract
0
21.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของคนทำงานในเจเนอเรชั่นวาย ในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Author : สมเกียรติ ณ บางช้าง
Abstract
0
22.  ปัจจัยด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
Author : ชลียา จินดาบุญมณี
Abstract
0
23.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
Author : วิโรจน์ ศรีเหรัญ
Abstract
1
24.  ปัจจัยคุณภาพการให้บริการของบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนักงานโรงแรม ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
Author : รพีภัทร ทวีวัฒนคุณานนท์
Abstract
0