Untitled Document
     
     
คณะบริหารธุรกิจ
ลำดับ หัวข้อข่าว สาขาวิชา วันที่
1
หัวข้อโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ผ่านการอนุมัติ ภาคเรียนที่ 1/2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2017-04-28
2
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ผ่านการอนุมัติ ภาคเรียนที่ 1/2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2017-04-28
3
หัวข้อโครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ผ่านการอนุมัติ ภาคเรียนที่ 2/2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2017-04-28
      ดูทั้่งหมด
     
Untitled Document
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เลขที่ 79 ชั้น 4 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-146-123 ต่อ 3253, 3278 โทรสาร 038-146-011 e-mail: informatic@east.spu.ac.th