กรุณากรอกข้อมูล เพื่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ชื่อ :*
นามสกุล :*
อีเมล์ :*
โทรศัพท์ :*
ID Line :*
หลักสูตรที่ท่านสนใจ :
(เลือกได้ 2 กลุ่มวิชา)
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (D.B.A) (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
     การจัดการเชิงกลยุทธ์
     การตลาดเชิงกลยุทธ์
     การสื่อสารการตลาด
     การจัดการทรัพยากรมนุษย์
     การบัญชีเพื่อการจัดการ
     การจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
     กลุ่มวิชาการจัดการลอจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
     กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่
     กลุ่มวิชาการตลาด
  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
          กลุ่มวิชากฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (M.COM.Arts) (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
     กลุ่มวิชาการบริหารการสื่อสารการตลาดและองค์กร
     กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจด้านการสื่อสารและการบันเทิง
     กลุ่มวิชาการบริหารสื่อสารดิจิทัล
ข้อมูลเบื้องต้น :
มีความสนใจและให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
อยู่ระหว่างหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจเรียน
ไม่แน่ใจแต่หาข้อมูลไว้ก่อน
เป้าหมายในการเรียน :
(เลือกได้ 2 ข้อ)
เพิ่มวุฒิการศึกษา
นำความรู้ไปใช้ประกอบการทำงาน
พัฒนาธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ
สนใจเข้าศึกษาในภาค :
ภาคการศึกษาที่ 1 (สิงหาคม - พฤศจิกายน)
ภาคการศึกษาที่ 2 (ธันวาคม - มีนาคม)
ภาคการศึกษาที่ 3 (เมษายน - กรกฎาคม)