ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ประกวดมารยาทไทย
 รายละเอียด โครงการกิจกรรมประกวดมารยาทไทยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติมารยาทไทยในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและงดงามตามแบบฉบับของวัฒนธรรมประจำชาติ และเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ รักไทย นิยมไทย ใส่ใจสังคมและวัฒนธรรมประจำชาติไทย
 สถานที่ ลานอเนกประสงค์ อาคารยิมเนเซียม
 วันที่ 29/01/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ประกวดมารยาทไทย
จำนวน : 28 รูป
น้องแตงกวา พิธีการดำเนินรายการ

ลบ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย

ลบ
ผู้เข้าประกวด

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
การรับของจากผู้ใหญ่

ลบ
การรับของจากผู้ใหญ่

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
รศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด

ลบ
อาจารย์สุนันท์ อยู่คงดี มอลรางวัลผู้เข้าประกวด

ลบ
อาจารย์ทัศนีย์ รัศมิทัต มอบรางวัลผู้เข้าประกวด

ลบ
อาจารย์ปรีชา ธีระวิทย์ มอบรางวัลผู้เข้าประกวด

ลบ
ผศ.ดร.สุเทพ อุสาหะ มอบรางวัลผู้เข้าประกวด

ลบ
อาจารย์ธนาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มอบรางวัลผู้เข้าประกวด

ลบ
คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประกวดร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@east.spu.ac.th