ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ประกวดมารยาทไทย
 รายละเอียด โครงการกิจกรรมประกวดมารยาทไทยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติมารยาทไทยในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและงดงามตามแบบฉบับของวัฒนธรรมประจำชาติ และเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ รักไทย นิยมไทย ใส่ใจสังคมและวัฒนธรรมประจำชาติไทย
 สถานที่ ลานอเนกประสงค์ อาคารยิมเนเซียม
 วันที่ 29/01/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ประกวดมารยาทไทย
จำนวน : 28 รูป
น้องแตงกวา พิธีการดำเนินรายการ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย
ผู้เข้าประกวด
การรับของจากผู้ใหญ่
การรับของจากผู้ใหญ่
รศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด
อาจารย์สุนันท์ อยู่คงดี มอลรางวัลผู้เข้าประกวด
อาจารย์ทัศนีย์ รัศมิทัต มอบรางวัลผู้เข้าประกวด
อาจารย์ปรีชา ธีระวิทย์ มอบรางวัลผู้เข้าประกวด
ผศ.ดร.สุเทพ อุสาหะ มอบรางวัลผู้เข้าประกวด
อาจารย์ธนาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มอบรางวัลผู้เข้าประกวด
คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประกวดร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@east.spu.ac.th