Untitled Document
 
 
 
ลำดับ ภาพกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม วันที่f เข้าชม
1
หัวข้อ :  จิตอาสา:ทำความดีเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
สถานที่ : 
จำนวน :  88 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
03/03/2559 128
2
หัวข้อ :  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่
สถานที่ : 
จำนวน :  7 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
27/02/2559 86
3
หัวข้อ :  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ (MOU) ระดับคณะวิชา การประกวดแข่งขันจัดบูทนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (การประยุกต์ศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
สถานที่ :  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
จำนวน :  12 รูป
   
     โดย : วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
   
17/02/2559 102
4
หัวข้อ :  จิตอาสาทำความดี "โครงการปันสุขเติมฝันแบ่งปันให้น้อง"
สถานที่ : 
จำนวน :  27 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
25/02/2559 128
5
หัวข้อ :  โครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาวิทยาลัย RD Go Campus
สถานที่ : 
จำนวน :  36 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
23/02/2559 100
6
หัวข้อ :  โครงการอบรมนักศึกษากองทุน ประจำปีการศึกษา 2559
สถานที่ : 
จำนวน :  29 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
20/02/2559 108
7
หัวข้อ :  Quick Search
สถานที่ : 
จำนวน :  11 รูป
   
     โดย : ธีระ แสงศิริสายันห์กุล
   
19/02/2559 90
8
หัวข้อ :  กีฬาคณะสัมพันธ์ สัตตบงกชเกมส์ 2015
สถานที่ : 
จำนวน :  97 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
18/02/2559 146
9
หัวข้อ :  มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
สถานที่ : 
จำนวน :  3 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
18/02/2559 76
10
หัวข้อ :  รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ : 
จำนวน :  12 รูป
   
     โดย : สุภัสสร บุษสะ
   
18/02/2559 96
11
หัวข้อ :  การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ MBS Festival หัวข้อ “แผนธุรกิจเพื่อสังคม”
สถานที่ :  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวน :  9 รูป
   
     โดย : วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
   
14/02/2559 98
12
หัวข้อ :  การแข่งขันนำเสนอแนวคิด ครั้งที่ 10 ความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงโคนม ในมุมมอง 3 มิติ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ :  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
จำนวน :  10 รูป
   
     โดย : วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
   
02/02/2559 80
13
หัวข้อ :  การประกวดโปสเตอร์วิชาการ โครงงานด้าน โลจิสติกส์ ครั้งที่ 1 “The Best of Logistics CPC Project Award 2015
สถานที่ :  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
จำนวน :  7 รูป
   
     โดย : วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
   
03/12/2558 84
14
หัวข้อ :  โครงการ Best of Logistics Project Award
สถานที่ :  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
จำนวน :  3 รูป
   
     โดย : วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
   
24/08/2558 80
15
หัวข้อ :  คณะบริหารธุรกิจร่วมหารือแนวทางการให้บริการวิชาการสู่สังคม
สถานที่ : 
จำนวน :  2 รูป
   
     โดย : อนุพัฒน์ เพชรอำไพ
   
16/02/2559 68
   รวม 875 ข่าว : จำนวน 59 หน้า <<  กลับไป  [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59]  หน้าต่อไป  >>
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9  โทรสาร 0-3874-3700  e-mail: spuc@east.spu.ac.th