Untitled Document
   
ลำดับ เรื่อง โพสโดย
1 แนวทางการประกอบอาชีพบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สานิตย์ หนูนิล
2 แนะนำสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
3 แนวทางการประกอบอาชีพสาขาการจัดการ พนารัตน์ อุปพงศ์
4 แนวทางการประกอบอาชีพสาขาการตลาด วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
 
Untitled Document
+ ประมาณการค่าเล่าเรียน
+ หลักสูตรปริญญาตรี
+ ภาพบรรยากาศการเรียน
+ แนวทางการประกอบอาชีพแต่ละสาขาวิชา
   
 
 
Untitled Document
 
Faculty of Business Administration
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เลขที่ 79 ชั้น3 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9, ต่อ 3208, 3209, 3230 โทรสาร 0-3874-3700 e-mail: business@east.spu.ac.th