ระดับปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดสอน
เอกสารประกอบการสมัคร
สถานที่รับสมัคร
ค่าเล่าเรียน ปริญญาโท
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลดใบสมัครป.โท(ฟรี)
 

ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการสมัครเรียน
คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
สถานที่รับสมัคร
ทุนการศึกษา
ค่าเล่าเรียน ปริญญาตรี
ดาวน์โหลดใบสมัครป.ตรี(ฟรี)
บริการและสวัสดิการนักศึกษา
 

แนะนำคณะที่เปิดสอน

คณะบริหารธุรกิจ
คณะบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท)
บุคลิกแบบนี้ เรียนอะไรดี?
 

ข้อมูลอื่นๆ

ประวัติมหาวิทยาลัย
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
แผนที่มหาวิทยาลัย
รับชม Presentation
แนะนำมหาวิทยาลัย
   
 

 
คณะ/สาขาวิชา
 

หลักสูตร 4 ปี

หลักปวส. สามารถเทียบโอนจบภายใน 2 ปี
ปกติ
เสาร์-อาทิตย์
ปกติ
เสาร์-อาทิตย์
คณะนิติศาสตร์ [Faculty of Law]        
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)
   - สาขาวิชานิติศาสตร์
-
-
.        
คณะนิเทศศาสตร์
  [Faculty of Communication Arts]
       
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.)
   - สาขาวิชาการโฆษณา
-
-
   - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
-
-
   - สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
-
-
.        
คณะบริหารธุรกิจ
  [Faculty of Business Administration]
       
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
   - สาขาวิชาการตลาด
   - สาขาวิชาการจัดการ
   - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
   - สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
-
-
-
   - สาขาวิชาการจัดการ* เปิด ภาคพิเศษ(ต่อเนื่อง) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
.        
คณะบัญชี [Faculty of Accounting]        
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.)
   - สาขาวิชาการบัญชี
   - สาขาวิชาการบัญชี* เปิด ภาคพิเศษ(ต่อเนื่อง) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
.        
คณะศิลปศาสตร์ [Faculty of Liberal Arts]        
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)
   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
-
-
   - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
-
-
.        
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  [Faculty of Information Technology]
       
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-
-
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)
   - สาขาวิชามัลติมีเดียแอนิเมชัน
-
-

*หมายเหตุ          แทนสาขาวิชาที่เปิดสอน
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานทะเบียน   ชั้น 1  อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9 ต่อ 2121, 2122 และ 2123   โทรสาร 0-3874-3700

 


 
ระดับปริญญาโท เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต [Master of Business Administration : M.B.A.]
  - กลุ่มวิชาการตลาด
  - กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ
  - กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  - กลุ่มวิชาการบริหารการผลิตและการบริการ
  - กลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต [Master of Law : LL.M.]
  - กฎหมายธุรกิจ
  - กฎหมายมหาชน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 6 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9 ต่อ 2603 - 5 หรือ 0-3874-3702 ถึง 3
โทรสาร 0-3874-3702

 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  79 หมู่ 1 ถนนบางนา - ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9   โทรสาร. 0-3874-3700  e-mail:  spuc@east.spu.ac.th