ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี
เรื่อง  รับสมัครผู้ปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2552


               ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรประจำในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
  1. อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศ ชาย / หญิง
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาการบริหารธุรกิจ, การจัดการองค์การ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารงานอุตสาหกรรม, นิติศาสตร์
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน
- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
- มีความสามารถในการใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษ
- หากแนบเค้าโครงงานวิจัยมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
  2. อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศ ชาย / หญิง
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ, การบริหารงานอุตสาหกรรม, การจัดการลอจิสติกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือ
การบริหารงานบุคคล
- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
- มีความสามารถในการใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษ
- หากแนบเค้าโครงงานวิจัยมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 
  3. อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศ ชาย / หญิง
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
- หากแนบเค้าโครงงานวิจัยมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
  4. อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศ ชาย / หญิง
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านกราฟฟิกดีไซด์ 2D 3D (2 – 3 ไดเมนชั่น)
- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
- มีความสามารถในการใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษ
- หากแนบเค้าโครงงานวิจัยมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
  5. อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท (แผนการเรียน แผน ก.) สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม
- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
 
  6.เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 28 ปี
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
- หากมีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม พิธีกร การตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
  7.เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกิจการนักศึกษา (งานศิลปวัฒนธรรม)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
- มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
- มีประสบการณ์การทำกิจกรรมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
  8.เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกิจการนักศึกษา (งานธุรการ)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์การทำกิจกรรมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
  9.เจ้าหน้าที่ชั่วคราวสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชาย
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาการตลาด สาขาการประชาสัมพันธ์
- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
 
  10.เจ้าหน้าที่ชั่วคราวสำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาการประชาสัมพันธ์
- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์ด้านพิธีกร ด้านการตลาด ด้านการแนะแนวจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
  11.เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานวิจัยและแผน จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง
- สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาการวิจัย สาขาการวัดและการประเมินผลการศึกษา
- มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
 
 
                    *** ประกาศเมื่อ กันยายน 2553
 

หลักฐานการสมัคร
                          1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว [ คลิกเพื่อกรอกข้อมูลผู้สมัครบนอินเทอร์เน็ต ]
                          2. รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
                          3. สำเนาใบปริญญาบัตร
                          4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาพร้อมต้นฉบับจริง 1 ชุด
                          5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
                          6. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
                          7. สำเนาใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ใบ
                          8. สำเนาวุฒิบัตรอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
                          9. เอกสารรับรองการทำงาน / เงินเดือน (ในกรณีที่เคยทำงานมาก่อน)

วิธีการคัดเลือก
                          1. สัมภาษณ์
                          2. แบบทดสอบทัศนคติ
                          3. ทดสอบความรู้ความสามารถในการสอน

                          4. ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Power Point


*ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานการสมัครได้ที่
สำนักงานบุคคล
(ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข-พุคยาภรณ์)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์หมายเลข: 0-3874-3690 ถึง 9 ต่อ 2201, 2204 และ 2206
(ในเวลาทำการวันอังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)
โทรสารหมายเลข: 0-3874-3700
e-mail: personnel@east.spu.ac.th
 
Last updated : September 29, 2010 1:35 PM
[ www.east.spu.ac.th ]