ระดับปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดสอน
เอกสารประกอบการสมัคร
สถานที่รับสมัคร
ค่าเล่าเรียน ปริญญาโท
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลดใบสมัครป.โท(ฟรี)
 

ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการสมัครเรียน
คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
สถานที่รับสมัคร
ทุนการศึกษา
ค่าเล่าเรียน ปริญญาตรี
ดาวน์โหลดใบสมัครป.ตรี(ฟรี)
บริการและสวัสดิการนักศึกษา
คำถามที่พบบ่อย/ฝากคำถาม
ติดต่อทีมประชาสัมพันธ์-แนะแนว
 

แนะนำคณะที่เปิดสอน

คณะบริหารธุรกิจ
คณะบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท)
บุคลิกแบบนี้ เรียนอะไรดี?
 

ข้อมูลอื่นๆ

ประวัติมหาวิทยาลัย
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
แผนที่มหาวิทยาลัย
รับชม Presentation
แนะนำมหาวิทยาลัย
จดหมายข่าว SPUC NEWS
hi5 - MSN สำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด
  - hi5 : pr-spuc@hi5.com
 
- MSN : pr_spuc@hotmail.com
 

 
  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร(ฟรี) จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี หรือ
ติดต่อขอรับใบสมัคร(ฟรี) ได้ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
   
           
  2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมหลักฐานการสมัคร
   
           
  3. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
   
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  79 หมู่ 1 ถนนบางนา - ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9   โทรสาร. 0-3874-3700  e-mail:  spuc@east.spu.ac.th