ระดับปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดสอน
เอกสารประกอบการสมัคร
สถานที่รับสมัคร
ค่าเล่าเรียน ปริญญาโท
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลดใบสมัครป.โท(ฟรี)
 

ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการสมัครเรียน
คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
สถานที่รับสมัคร
ทุนการศึกษา
ค่าเล่าเรียน ปริญญาตรี
ดาวน์โหลดใบสมัครป.ตรี(ฟรี)
บริการและสวัสดิการนักศึกษา
คำถามที่พบบ่อย/ฝากคำถาม
ติดต่อทีมประชาสัมพันธ์-แนะแนว
 

แนะนำคณะที่เปิดสอน

คณะบริหารธุรกิจ
คณะบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท)
บุคลิกแบบนี้ เรียนอะไรดี?
 

ข้อมูลอื่นๆ

ประวัติมหาวิทยาลัย
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
แผนที่มหาวิทยาลัย
รับชม Presentation
แนะนำมหาวิทยาลัย
จดหมายข่าว SPUC NEWS
hi5 - MSN สำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด
  - hi5 : pr-spuc@hi5.com
 
- MSN : pr_spuc@hotmail.com
 

 
คณะ/สาขาวิชา

หลักสูตร 4 ปี

หลักสูตร
ปวส. สามารถเทียบโอนจบภายใน 2 ปี

ภาคปกติ
ภาคปกติ
เรียน

เสาร์-อาทิตย์
ภาคปกติ
ภาคปกติ
เรียน

เสาร์-อาทิตย์
ภาคปกติ
เรียน
เฉพาะ
วันอาทิตย์
.          
คณะบริหารธุรกิจ [Faculty of Business Administration]  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
   - การตลาด
-
   - การจัดการ
-
   - การจัดการทรัพยากรมนุษย์
-
   - การจัดการอุตสาหกรรม
-
   - การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
-
-
-
-
.          
คณะบัญชี [Faculty of Accounting]  
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.)
   - การบัญชี
-
           
คณะศิลปศาสตร์ [Faculty of Liberal Arts]  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)
   - ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
-
-
-
   - การท่องเที่ยว
-
-
-
.          
คณะนิติศาสตร์ [Faculty of Law]  
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)
   - นิติศาสตร์
-
-
-
.          
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ [Faculty of Information Technology]  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
   - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-
-
-
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)
   - มัลติมีเดียแอนิเมชัน
-
-
-
.          
คณะนิเทศศาสตร์  [Faculty of Communication Arts]  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.)
   - การโฆษณา
-
-
-
   - การประชาสัมพันธ์
-
-
-
   - การออกแบบสื่อดิจิทัล
-
-
-

หมายเหตุ      
    
  
แทนสาขาวิชาที่เปิดสอน
      เรียนที่ศูนย์การเรียนแหลมฉบัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง)
         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 08-1761-3934 อาจารย์พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
โทรศัพท์ :
0-3874-3690 ถึง 9 ต่อ 3112 - 6   สายตรง : 0-3874-3689
Internet : www.east.spu.ac.th   e-Mail : spuc@east.spu.ac.th

 

 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  79 หมู่ 1 ถนนบางนา - ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9   โทรสาร. 0-3874-3700  e-mail:  spuc@east.spu.ac.th