หลักสูตร/คณะ/สาขาที่เปิดสอน
  สถานที่รับสมัคร
  รายละเอียดขั้นตอนในการสมัคร
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  หลักฐานการสมัคร
  ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ.และ กยศ.
  บริการและสวัสดิการนักศึกษา
  คำถามที่พบบ่อย / ฝากคำถาม
 
@spuchon
spuchonburi
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  เอกสารประกอบการสมัคร
  สถานที่รับสมัคร
  ดาวน์โหลดใบสมัคร ป.โท(ฟรี)
  เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
 
 

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

  ประวัติมหาวิทยาลัย
  ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัย
  เบอร์โทรภายใน
  แผนที่มหาวิทยาลัย
  แนะนำมหาวิทยาลัย
  จดหมายข่าว SPUC News
รับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะ/สาขาวิชา ปริญญาตรี 4 ปี
สำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้สำเร็จ ปวส, อนุปริญญา
ภาคปกติ ภาคปกติ
เสาร์ - อาทิตย์
เทียบโอน
ปกติ
เทียบโอน
เสาร์ - อาทิตย์
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)
    - นิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.)
    - วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
    - โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    - ออกแบบสื่อสาร
    - ศิลปะการแสดง
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
    - การจัดการ
    - การตลาด
    - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
    - การจัดการธุรกิจการบิน
คณะบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ)
    - การบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ)
    - ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
    - การจัดการการท่องเที่ยว
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ)
    - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ)
    - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 
หมายเหตุ
  
แทนสาขาวิชาที่เปิดสอน
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
โทรศัพท์ : 0-3874-3690 ถึง 9 ต่อ 3112 - 6
website : www.east.spu.ac.th
e-Mail : spuc@east.spu.ac.th