Untitled Document
รับสมัครนักศึกษาใหม่
ขั้นตอนการสมัครเรียน
1.ดาวน์โหลดใบสมัคร(ฟรี) จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี หรือติดต่อขอรับใบสมัคร(ฟรี) ได้ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
- ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิกที่นี่..เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครระดับปริญญาตรี(ฟรี)
2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมหลักฐานการสมัคร
- หลักฐานการสมัคร (คลิกที่นี่..เพื่อดูเอกสารหลักฐานการสมัครที่ต้องจัดเตรียม)
3.ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
- ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (คลิกที่นี่..เพื่อดูแผนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี)
 
 
Untitled Document
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 79 หมู่ 1 ถนนบางนา - ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3874-3690 ถึง 9 โทรสาร. 0-3874-3700 e-mail: spuc@east.spu.ac.th