รายงานการประเมินผล
โครงการกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2548


               มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2548 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2548 ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัย ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี แจกแบบสอบถาม จำนวน 190 ชุด ได้กลับคืนมา จำนวน 190 ชุด

ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี้


1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง จำนวน 134 คน ร้อยละ 70.50
และชาย จำนวน 52 คน ร้อยละ 27.40 แบ่งเป็น

คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 46 คน ร้อยละ 24.20
รองลงมาคณะบัญชี จำนวน 41 คน ร้อยละ 21.60
และคณะสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 34 คน ร้อยละ 17.90
สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 41 คน ร้อยละ 21.60
รองลงมาสาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 33 คน ร้อยละ 17.40
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 31 คน ร้อยละ 16.30

หลักสูตร 4 ปี จำนวน 100 คน ร้อยละ 52.60
และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 85 คน ร้อยละ 44.70
2. ผู้ตอบแบบสอบถามทราบข่าวโครงการกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2548
จากรุ่นพี่ จำนวนมากที่สุด 98 คน ร้อยละ 53.30
รองลงมาอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 90 คน ร้อยละ 48.90
และป้ายประกาศของมหาวิทยาลัย จำนวน 89 คน ร้อยละ 48.40

สิ่งที่ประทับใจจากการ เข้าร่วมโครงการ คือ
บรรยากาศภายในงาน จำนวนมากที่สุด 97 คน ร้อยละ 58.10
รองลงมาคณาจารย์ จำนวน 92 คน ร้อยละ 55.10
และรูปแบบของงาน จำนวน 55 คน ร้อยละ 32.90
3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2548
ครั้งนี้ พบว่า มีความคิดเห็นระดับมาก ได้แก่

สถานที่จัดงาน,
ความเหมาะสม ของพิธีไหว้ครู,
ผลการตัดสินประกวดพานไหว้ครู,
ระยะเวลาในการจัดงาน และการต้อนรับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

สำนักงานวิจัยและมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-743690-9 ต่อ 1306, 1307
โทรสาร : 038-743700
e-mail : research@east.spu.ac.th

.
Last updated : August 5, 2005 2:04 PM
[ www.east.spu.ac.th ]