เกี่ยวกับ 30 ปี ศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดาเนินการอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล และตอบสนองความต้องการของเยาวชนในส่วนภูมิภาค ในปีการศึกษา 2530 โดยได้จัดตั้งวิทยาเขตที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ พระราชดาเนินเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นแหล่งบริการทางวิชาการในด้านการสอน และต่อประชาชนและหน่วยงานภายนอก นับถึงปัจจุบันรวมแล้วเป็นเวลาถึง 30 ปีแล้ว

ในวาระโอกาสที่เป็นมงคลเช่นนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงได้วางแผนโครงการเฉลิมฉลองขึ้น และหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นคือ กิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์ที่ใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลกรได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองครั้งนี้ โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้ มหาวิทยาลัยสามารถนาตราสัญลักษณ์มาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์และติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้